Перспективи застосування медіації як способу врегулювання сімейно-правових спорів

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

Наголошено на необхідності впровадження примирних процедур, позасудових та досудових способів врегулювання спорів, які дозволять знизити навантаження на суддів і підвищити якість здійснення правосуддя. Пропонується широке впровадження процедури медіації як механізму реалізації положень законів, що передбачають можливість примирення сторін. Аналізується медіація як спосіб врегулювання сімейно-правового спору. Автор визначає поняття та види сімейно-правового спору.

1. Kryminalno-vykonavcha systema Ukrainy ta yii rol u rozbudovi pravovoi i sotsialnoi derzhavy: materialy
IV zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Criminal-executive system of Ukraine and its role in the
development of the rule of law and social state] (m. Chernihiv, 25 kvit. 2019 r.). Chernihiv: Akademiia Derzhavnoi
penitentsiarnoi sluzhby, 2019. 159 p.2. Minimalni standartni pravyla povodzhennia z viazniamy. [Minimum
standard rules for the treatment of prisoners] Zakonodavstvo Ukrainy. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212. 3. Rezoliutsiia 34/169 Heneralnoi Asamblei OON “Kodeks
povedinky posadovykh osib z pidtrymannia pravoporiadku”.[UN General Assembly Resolution 34/169 “Code of
Conduct for Law Enforcement Officials”.] Zakonodavstvo Ukrainy. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282.4. Rezoliutsiia (66) 26 Komitetu ministriv Rady Yevropy “Status,
nabir i pidhotovka personalu viaznyts”[ Resolution (66) of the Committee of Ministers of the Council of Europe
“Status, recruitment and training of prison staff”]. URL: https://i-rc.org.ua/files/jestoke-povodjenya.pdf.5. Pro
derzhavnu sluzhbu [On civil service]: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy. 2016. № 4. P. 43.6. Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu Ukrainy [On the State Penitentiary
Service of Ukraine ]: Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 r. № 2713-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005.
№ 35. P. 409.7. Pro zatverdzhennia Instruktsii z obliku kadriv u Derzhavnii kryminalno-vykonavchoi sluzhbi
Ukrainy[On approval of the Instruction on personnel accounting in the State Criminal-Executive Service of Ukraine]:
nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 30.08.2017 r. № 2771/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1077-
178. Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsiino-shtatnoi roboty v ustanovakh vykonannia pokaran, slidchykh
izoliatorakh, voienizovanykh formuvanniakh, navchalnykh zakladakh, inshykh pidpryiemstvakh, ustanovakh i
orhanizatsiiakh, stvorenykh dlia zabezpechennia vykonannia zavdan Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby
Ukrainy [On approval of the Instruction on organizational and staff work in penitentiary institutions, remand prisons,
paramilitary formations, educational institutions, other enterprises, institutions and organizations established to ensure
the implementation of the State Penitentiary Service of Ukraine ]: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid
05.02.2020 r. № 412/5. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-20 9. Hurkovskyi M. P., Yesimov
S. S. Osnovni formy ta metody diialnosti politsii u sferi zabezpechennia konstytutsiinykh prav i svobod liudyny ta
hromadianyna v Ukraini.[ Basic forms and methods of police in the field of constitutional rights and freedoms of
man and citizen in Ukraine.]Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia
yurydychna. 2016. № 4. P. 171-186. 10. Razumeiko N. S., Tkachenko O. H. Kontseptsiia kadrovoho zabezpechennia
derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. [The concept of staffing the state penitentiary service of
Ukraine.]Kryminalno-vykonavcha systema: Vchora. Sohodni. Zavtra. 2018. № 1 (3). P. 198-208.11. Kovaliv M. V.,
Yesimov S. S., Lozynskyi Yu. R. Pravove rehuliuvannia pravookhoronnoi diialnosti[Legal regulation of law
enforcement]: navchalnyi posibnyk. Lviv: LvDUVS, 2018. 323 p.

Dutko A. "Prospects for the use of mediation as a method of settlement of family legal disputes" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/prospects-use-mediation-method-settlement-family