Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

A. Dutko, E. Nagirniak "Mediation as a method for settlement of family disputes"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
Львівський державний університет внутрішніх справ

Досліджено правову природу медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Виокремлено перспективи застосування медіації під час вирішення саме сімейно-правових спорів. Автори дають визначення сімейно-правового спору, виокремлюють його особливості. Зазначено, що процедура медіації стає популярнішою й використовується між суб’єктами галузевих правовідносин, тому, власне, й необхідно встановити теоретико-правову природу нового для українського законодавства інституту медіації

1.         Konstitucìâ Ukraïni vìd 28.06.1996 № 254k/96-VR URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/šow/254k/96-vr 2. Civìlnij procesualnij kodeks Ukraïni vìd 18.03.2004 # 1618-ÌV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/šow/1618-15. 3. Êvropejska konvencìâ pro zdìjsnennâ prav dìtej vìd 25.01.1996 URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/šow/994_135. 4. Pro dìâlnìst v sferì medìacìï: Proêkt Zakonu Ukraïni [10425 vìd 05.07.2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/šow. 5. Možajkìna O. S. Ponâttâ ta zmìst osnovnih principìv medìacìï v civìlno-pravovih vìdnosinah. Aktualnì problemi vìtčiznânoï ûrisprudencìï 2017. # 5. Р. 55–58. 6. Medìacìâ u profesìjnìj dìâlnostì ûrista : pìdručnik / avt. kol.: T. Bìlik, R. Gavrilûk, Ì. Gorodiskij [ta ìn.]; za red. N. Krestovskoï, L. Romanadze. Odesa: Ekologìâ, 2019. 456 р. 7. Spencer D., Brogan M. Medìatìon Law and Practìce. Cambrìdge Unìversìty Press, 2006. 521 p. 8. Žornokuj Û. M. Civìlno-pravova priroda korporativnih konflìktìv v akcìonernih tovaristvah, dis. … dok. ûrid. nauk. 12.00.03. civìlne pravo ì proces, sìmejne pravo, mìžnarodne privatne pravo / Û. M. Žornokuj. Harkìv, 2016. 476 р. 9. Garo G. O. Mirne virìšennâ sìmejnih sporìv. H.: Faktor, 2019. 80 р.