Правові стимули: теоретико-правові засади

Baran A. "Legal incentives: theoretical and legal principles"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Відповідно до загальновизнаних теоретичних уявлень про правові стимули та її значення у праві виділенні основні ознаки реалізації правових стимулів. Наголошено, що мета та об’єктивна необхідність у використанні правових стимулів полягає в тому, що у суспільства та держави існує потреба в соціально-корисній і активній поведінці суб’єктів права у різних сферах життєдіяльності. Виділенні та проаналізованні загально-соціальні функції правових стимулів (мотиваційна, організаційна, прогностична, гарантуюча, комунікативна, оціночна, соціального контролю, виховна) та спеціально-юридичні функції правових стимулів (праворегулятивна, правостримуюча).

1. Kaliuzhnyi R. A., Lapka O. Ya., Pikulia T. O. (2013). Pravovi stymuly v mekhanizmi pravovoho stymuliuvannia: monohrafiia. [Legal incentives in the mechanism of legal incentives: a monograph.] Kyiv: Lesia. 204 p. 2. Kelman M. S., Murashyn O. H., Khoma N. M. (2003). Zahalna teoriia derzhavy ta prava [General theory of state and law]: Pidruchnyk. Lviv: «Novyi Svit–2000». 584 p. 3. Krasovska V. H. (2009). Diia pravovykh stymuliv ta obmezhen v mekhanizmi pravovoho rehuliuvannia. [Effect of legal incentives and restrictions in the mechanism of legal regulation]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 1. P. 55–60. 4. Lysenkov S. L. (2006). Zahalna teoriia derzhavy i prava. [General theory of state and law.]. Navchalnyi posibnyk. K.: «Iuryskonsult». 355 p. 5. Lutsenko Ihor Mykolaiovych. (2009). Pravovi stymuly.[Legal incentives]: teoretyko-pravovi zasady ta mekhanizm realizatsii: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01; Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav. K. 227 p. 6. Malko O. V. (2004). Stymulы y ohranychenyia v prave [Incentives and restrictions in law] : monohrafyia. M.: Yurystъ. 250 p. 7. Marchuk V. M., Nikolaieva L. V.( 2004). Narysy z teorii prava [Essays on the theory of law]: Navch. posib. K.: Istyna. 304 p. 8. Ohirok S. S. (2000). Potreby i stymuly yak systemo-utvoriuiuchi faktory rozvytku osobystosti [Needs and incentives as system-forming factors of personality development](na materialakh pedahohichnoi spadshchyny A.S. Makarenka ta suchasnykh pedahohiv-novatoriv): avtoref. dys...kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky». Luhansk: Luhan. derzh. ped.un-t im. T. Shevchenka. 20 p. 9. Onopenko P. V. (2000). Funktsii suchasnoi derzhavy, yii sutnist, riznovydy ta tendentsii rozvytku. [Functions of the modern state, its essence, varieties and development trends]. Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. № 7. 524p.