Особливості мотивування працівників митних органів

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Ґрунтовно проаналізовано інструменти мотивування працівників митниці, опи- сано основні види матеріальних і нематеріальних стимулів, які застосовують щодо працівників митних органів, та порядок їх застосування. Визначено також інструменти демотивування як важливі складові управління персоналом та надано рекомендації щодо покращення системи мотивування задля підвищення мотивації митників і збільшення їхньої трудової активності.

 1. Вербицька Г. Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 727: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2012. – С. 10–15.
 2. Дороніна М. С. Механізм мотивації управлінського персоналу: наук. вид. / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. – Харків: АдвАтм , (2010). – 240 с.
 3. Закон України від 06.09.2005 року № 2805-IV “Про Дисциплінарний статут митної служби України”.
 4. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот. – Київ: КНЕУ, 2005. – 337 с.
 5. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: [підручник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Київ: Академвидав, 2003. – 416 с.
 6. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.    gov.ua/laws/show/4495-6
 7. Наказ Держмитслужби України від 13.03.2008 № 225 “Про затвердження Положення про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України”.
 8. Наказ Держмитслужби України від 25.12.2006 р. за № 1349/13223 “Про затвердження положень про відомчі заохочення”.
 9. Овсюк Н. В. Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення їх в обліку // Інноваційна економіка. – 2014, № 4. – С. 314–318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_4_55
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. № 676-2012-п “Деякі питання оплати праці працівників митної служби”.
 11. Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія / Д. В. Приймаченко. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2006. – 332 с.
 12. Ткачова О. К. Напрями вдосконалення державного управління митними органами / О. К. Ткачова, В. Б. Говоруха // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2011, № 2. – С. 110– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_17
 13. Указ Президента України від 08.02.1997 року № 126/97 “Про Положення про Державну митну службу України”.
 14. Якименко К. П. Мотивація як метод підвищення ефективності праці в органах державної влади в Україні / К. П. Якименко (К. П. Остапченко) // Економіка і організація управління. – 2016, Вип. 4 (24). – С. 406–411