Принципи взаємодії державної влади та опозиції в Україні: конституційно-правовий аспект

Kovalchuk V., Pyvovar M. "Principles of interaction of state government and opposition in Ukraine: the constitutional-legal aspect"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено принципи взаємодії державної влади та опозиції, акцентовано увагу на змісті та сутності кожного з них. Подано авторські пропозиції щодо їх законодавчого закріплення та нормативного врегулювання механізмів їх реалізації. Зазначається, що правові та фактичні умови мирного співіснування державної влади та опозиції є мірилом для оцінки демократичної зрілості будь-якої політичної системи.
Авторами статті звертається увага на те, що в умовах демократичної трансформації важливими факторами у відносинах влади та опозиції є: політична толерантність, конструктивний діалог та спільна відповідальність, які є суттєвим фактором утвердження правової держави. Звертається увага на те, що уряд та опозиція є складовими єдиного публічно-владного механізму, оскільки контроль за правлячою владою, який здійснюють опозиційні партії за своєю природою є також процесом владарювання.
Проаналізувавши досвід зарубіжних країн та особливості становлення демократичного режиму в Україні автори статті дійшли висновку про необхідність закріпити на рівні Конституції України право на опозиційну діяльність, а на рівні законодавства передбачити конкретні принципи взаємодії влади та опозиції та нормативно врегулювати механізм їх практичної реалізації. Формальна сторона вирішення цього складного питання є лише одним з чинників його позитивного вирішення. Однак в умовах демократичної трансформації він може стати правовою основою для позитивних змін в політичному житті держави, які: по-перше, дозволять опозиції стала реальним суб’єктом конституційно - правових відносин; по-друге, забезпечать конституційний контроль та відповідальність політичних партій та їх лідерів як в парламенті, так і за його межами за дії, які становлять загрозу суверенітету держави та правам людини: по-третє, встановлять систему цінностей, яка стане невід’ємним елементом вітчизняної конституційної традиції.

1. Dyeho Valades. (2006). Kontrol nad vlastiu [Control over power].Moscow: Idea-Press. [in Russian]. 2. Yurydychnyi slovnyk (1983). [Legal dictionary].Kyiv: The main edition of the Ukrainian Soviet Encyclopedia. [in Ukrainian]. 3.Piskarova, N. I. (2008). Politychna opozytsiia yak instytut demokratii ta subiekt politychnoho protsesu suchasnoho ukrainskoho suspilstva. [Political Opposition as an Institute of Democracy and a Subject of the Political Process of Modern Ukrainian Society]. Doctor’s thesis. Odessa:OdessaDU [in Ukrainian]. 4.Protsedurni kerivni pryntsypy shchodo prav ta oboviazkiv opozytsii v demokratychnomu parlamenti (2008). [Procedural guidelines for the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/docs/753_1601_Opozytsija_rezoljutsija.htm. 5.Pro parlamentsku opozytsiiu (2019) : Proekt Zakonu. [The draft law on parliamentary opposition]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66576. 6.Kolisnyk, V. P. (2010). Vyznannia prava na opozytsiinu diialnist yak atrybut suchasnoi demokratychnoi derzhavy. [Recognition of the right to opposition activity as an attribute of a modern democratic state]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia № 20. Р. 40-47. [in Ukrainian]. 7. Konstytutsiia Ukrainy (1996, June 28) № 254к/96-ВР. [The Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 8 Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar (2011). / redkol.: V. Ya. Tatsii (holova redkol.), O. V. Petryshyn (vidp. sekretar), Yu. H. Barabash ta in. [The Constitution of Ukraine. Scientific and practical commentary]. Kharkiv: The Law. [in Ukrainian]. 9.Pro dostrokove prypynennia povnovazhen Verkhovnoi Rady Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2007, April 2) № 264/2007.[ Presidential Decree On Early Suspension of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/2642007-5707. 10. Pro dostrokove prypynennia povnovazhen Verkhovnoi Rady Ukrainy ta pryznachennia pozacherhovykh vyboriv (2014, August 27): Ukaz Prezydenta Ukrainy № 690/2014. [Presidential Decree On Early Suspension of the Verkhovna Rada of Ukraine and appointment of snap elections]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/6902014-17590. 11. Pro dostrokove prypynennia povnovazhen Verkhovnoi Rady Ukrainy ta pryznachennia pozacherhovykh vyboriv (2019, May 21) : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 303/2019. [Presidential Decree On Early Suspension of the Verkhovna Rada of Ukraine and appointment of snap elections]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/3032019-27121. 12. Zakon Ukrainy «Pro politychni partii v Ukraini (2004, April 5) № 2365-III [Law of Ukraine On Political Parties in Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. 13. Shloier B. (2001). Pro bilshist i menshist u parlamenti FRN.[ On the majority and minority in the German parliament]. Kyiv: Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. P-122-126. [in Ukrainian]. 14. Hosudarstvennoe pravo Hermanyy. [German state law]. Moscow: Institute of State and Law RAS. [in Russian]. 15. Mcllwain C. (1940). [Constitutionalism, Ancient and Modern]. Ithaca, N. Y. : Cornell University Press. – P. 41 [in English]. 16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (2004, November 2) № 15-rp/2004 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh mʼiakoho pokarannia). [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04. 17. Report of the Venice Commission [On the role of the opposition in a democratic parliament», adopted 15.11.2010]. Retrieved from: https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)025-e. 18. Shevtsova, L. F. (1996). Dylemmі postkomunystycheskoho obshchestva. [The dilemmas of post-communist society]. Polytycheskye yssledovanyia. №5. P. 82-96 [in Russian].