ефективність

Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача

Досліджено особливості підходів щодо підвищення usabіlіty користувацького інтерфейсу (КІ). Описано фактори, що відображають необхідність проведення оцінювання usabіlіty КІ. Наведено характеристики вимірюваних показників usabіlіty: ефективність, продуктивність, суб’єктивна задоволеність. Описано кількісні й якісні методи оцінювання usabіlіty КІ. Виявлено особливості підходів щодо підвищення usabіlіty і методів тестування usabіlіty КІ, які можуть використати розробники і тестувальники програмного забезпечення для підвищення його конкуренто- спроможності.

Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності

Досліджено способи підвищення ефективності збутової діяльності підприємств харчової промисловості України в умовах міжнародної економічної діяльності. Автори розглядають сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а також аналізують проблеми, які виникають під час збуту продукції. Дослідження охоплює аналіз різних стратегій збуту та рекомендації щодо їх використання, а також вивчення важливості побудови відносин зі споживачами та оптимізації процесів управління збутом.

Економічне оцінювання ефективності використання людського капіталу авіаремонтними підприємствами

Досліджено особливості оцінювання економічної ефективності використання людського капіталу на прикладі провідних авіаремонтних підприємств України. Автори запропонували кілька показників для визначення ефективності використання людського капіталу в авіаремонтних підприємствах, ураховуючи показники фінансової ефективності, ефективності побудови структури та ефективності фінансування соціального розвитку людського капіталу. Крім того, виконано розрахунки цих показників. Дослідження виявили, що у 70,6 % випадків розвиток людського капіталу є повністю неефективним.

Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»)

Для українських підприємств сьогодні, в умовах війни, активізація ЗЕД та підвищення її ефективності є критично важливими завданнями. У статті здійснено дослідження різних підходів до оцінювання ефективності та результативності ЗЕД підприємств. На прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» продемонстровано застосування пропонованої методики оцінювання ефективності ЗЕД із оптимізацією системи критеріїв і показників аналізу, а також пошуку резервів підвищення експортного потенціалу, і відповідно й ефективності експортної діяльності загалом.

Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті здійснено аналіз історико-правових джерел України, які регулювали порядок громадського контролю за процесом виконання – відбування покарань, встановлено закономірності виникнення та розвитку існуючих з цього питання проблем та запропоновані деякі шляхи їх вирішення по суті.

Ефективність правил ведення війни та норм міжнародного гуманітарного права: аналіз сучасної доктрини

У статті аналізуються сучасні наукові позиції фахівців у сфері міжнародного права щодо ефективності норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту.

Теоретико-прикладні засади ефективності відновлення авіаційної техніки

Досліджено особливості визначення сучасними науковцями поняття ефективності. Розкрито зміст ефективності через показники рентабельності. Досліджено трактування ефективності як певного стану справ. Виділено особливості розуміння ефективності як міри досягнення цілей, співвідношення між установленою метою та отриманими результатами.

Недосконалість законодавства – одна з детермінант, що обумовлює низький рівень громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті, на підставі аналізу змісту законодавчих актів, що регулюють порядок і умови здійснення громадського контролю за процесом виконання – відбування кримінальних покарань в Україні, визначено існуючі у зв’язку з цим правові прогалини та колізії, а також розроблені науково обґрунтовані заходи щодо їх усунення.

Підхід до оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад

Розглянуто застосування методики бенчмаркінгу для оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад. На цій основі зроблено порівняння результативності управління розвитком міських тери- торіальних громад, які належать до основних промислових центрів Львівської області. У дослідженні взято до уваги три групи показників, які характери- зують економічні, екологічні і соціальні сфери міських територіальних громад.

Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління.