Український адвокат і правознавець Володимир Старосольський про націю та національну державу

Terlyuk I. "Ukrainian attorney and advocate Volodymir Starosolsky on the nation and national state"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Актуальність зазначеної у заголовку проблеми криється у зростанні інтересу до «національного боку» проблеми осмислення досвіду становлення української державності, зокрема, в ідеологічному вимірі: формування української (політичної) нації, витоків та еволюції ідей української національної державності, поглядів вчених-дослідників української «національної проблематики».
Мета статті – привернути увагу до проблем вивчення нації і національної держави в українській правовій думці початку ХХ ст.; без претензій на емпіричну вичерпність, розглянути погляди В. Старосольського на націю та національну державу. Методологічну основу, підготовленої на стику теорії та філософії права і політології, наукової розвідки складає діалектичний метод пізнання суспільно-політичних та правових явищ та процесів він дає змогу розглядати їх у розвитку та взаємозв'язку. А основним засобом осягнення змісту праць В. Старосольського став герменевтичний метод він сприяв пізнанню особливостей дослідницького підходу вченого щодо нації, з'ясуванню поглядів дослідника щодо її сутності й відношення до (національної) держави.
Стверджується, що Володимир Старосольський, відомий український адвокат і громадський діяч у міжвоєнній Галичині, був, передовсім, непересічним ученим-націологом, автором оригінальної концепції побудови української державності, що основувалася на поєднанні національного й соціально-класового чинників у процесі державотворення. Підкреслюється, що як учений, В. Старосольський одним з перших серед українців спростував тезу про те, що нація є спільнотою, побудованої виключно на основі набору спільних т. зв. «об’єктивних» ознак – вони важливі, однак не визначальні у формуванні нації. Натомість сутнісним критерієм нації вважав її політичність. Обґрунтовується теза про те, що для В. Старосольського нація – це, передовсім, психолого-політична спільнота, себто нація проявляється насамперед у боротьбі за власну (національну) державу. Наголошується на тому, що В. Старосольський був першим у вітчизняній науці, хто ґрунтовно опрацював питання нації як змісту національної держави.

1. Teoriya naciyi (19220) Starosol`s`ky`j V., Viden`. Retrievered from URL : http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/15900/file.pdf (accessed 24.04.2020). 2. Kresina I. (1998). Ukrayins`ka nacional`na svidomist` i suchasni polity`chni procesy`: (Etno politologichny`j analiz): [Monografiya]. K.: Vy`shha shk. 392 p. 3. Stryapko I. (2014). Teoriya naciyi Volody`my`ra Starosol`s`kogo. Visny`k Dnipropetrovs`kogo universy`tetu. T. 22. Rel. 24 (2). 190 -197 pp. 4. Nadol`s`ky`j J. (2010). Naciologichni doslidzhennya Volody`my`ra Starosol`s`kogo. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu. Seriya : Politologiya, Sociologiya, Filosofiya. Rel. 15. 39 43 pp