нація

Теоретичні основи державного управління у сфері формування національної ідентичності

Розкрито зміст, складові та функції національної ідентичності. Проаналізовано стан та проблеми формування української національної ідентичності. Обґрунтовано теоретичні основи державного управління у сфері формування національної ідентичності.

Надбання української державності: закладення державницьких традицій в контексті періодизації історії держави і права й формування українського етносу (нації)

Висвітлюються питання закладення українських державницьких традицій як однієї з форм самоідентифікації народу в контексті періодизації історії держави і права й формування українського етносу (нації). Простежено наслідки закладення українських державницьких традицій від Середньовіччя і по Новий час.

Феномен нації і націогенезу в контексті (національного) державотворення

Висвітлюється питання феномену нації, зокрема панівні в сучасній юридичній науці дефініції вказаного поняття. Висловлено думку, що вони зводяться до декількох найбільш поширених його значень ‑ як тотожне поняттю населення держави; як етносоціальної спільноти, що характеризується нерозривною єдністю соціально-економічних і культурних властивостей; як усіх громадян держави, незалежно від їх (національного чи соціального) походження, мови та / чи релігії.

Проблеми публічного управління у багатоетнічному суспільстві

Досліджено детермінанти особливостей публічного управління етнополітичними відносинами в межах поліетнічного суспільства. Визначено проблемні моменти та ключові завдання публічної етнополітики з метою забезпечення гармонізації міжетнічних відносин, міжетнічної взаємодії та національної консолідації.

ІДЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АРХІТЕКУТРИ НАЦІОНАЛЬНО ДЕТЕРМІНОВАНОГО ІСТОРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО, ПОЛЬСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО НАРАТИВІВ

Стаття присвячена проблематиці тлумачення об’єктів архітектурної спадщини, в контексті постійного збільшення їх кількості та розширення їх типологічного спектру, що веде до загрози релятивізації поняття «цінності»; в зв’язку із цим, виникає необхідність розширення формулювання категорії цінності тих чи інших об’єктів спадщини. Одним із досі не задіяних ресурсів, у цьому контексті, може вважатись поняття ідентичності, розуміння якої потребує теоретичної кваліфікації.

Український адвокат і правознавець Володимир Старосольський про націю та національну державу

Актуальність зазначеної у заголовку проблеми криється у зростанні інтересу до «національного боку» проблеми осмислення досвіду становлення української державності, зокрема, в ідеологічному вимірі: формування української (політичної) нації, витоків та еволюції ідей української національної державності, поглядів вчених-дослідників української «національної проблематики».

Проблема сутності народного суверенітету та його визначення в конституційному праві

Зясовано сутність народного суверенітету як правового феномену та запропоновано його авторське визначення для науки конституційного права. Доведено, що народний суверенітет є складним правовим поняттям, яке складається з двох взаємопов’язаних та взаємодоповнювальних елементів – суверенітет та народ, які формують цілісну правову категорію, яка одночасно є основоположним принципом сучасного конституціоналізму.

Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави

Висвітлено панівні у вітчизняній та світовій науковій думці підходи щодо сутності
поняття “нація”, його змісту й обсягу, часу появи, а також взаємозв’язку з поняттями
“етнос” і “народ”. Наголошено на тому, що поняття “нація” найчастіше корелює з
поняттями “етнос” і “народ”. Висловлено думку, що нація – це народ, піднесений
запасом державницьких сил, наділений змогою до самоідентифікації й відмежування від
інших націй державними кордонами, а також-інтегрування інших націй до складу своєї
держави на правах національних меншин.

Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави

Висвітлено панівні у вітчизняній та світовій науковій думці підходи щодо сутності
поняття «нація», його змісту й обсягу, часу появи, а також взаємозв’язку з поняттями
«етнос» і «народ». Наголошено на тому, що поняття «нація» найчастіше корелює з
поняттями «етнос» і «народ». Висловлено думку, що нація – це народ, піднесений
запасом державницьких сил, наділений змогою до самоідентифікації й відмежування від
інших націй державними кордонами, а також - інтегрування інших націй до складу своєї
держави на правах національних меншин.

Protecting the freedom, independence and sovereignty in the political and legal concepts of Hegel

The problem of protecting freedom, independence and sovereignty in the philosophical, political and legal concepts of the great German philosopher GVF Hegel. German philosopher made a profound analysis of the role and place of the state in the development and functioning of society. He is one of the first drew attention to the need to protect the state of freedom, independence and sovereignty of aggression. In this respect, revealed the role and place of the people and the army to protect their country.