Поняття сім’ї в аграрному праві

Dolynskа M.
"The concept of family in agrarian law of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Дослідження присвячено актуальним питанням розвитку аграрного права в Україні. Автором проаналізовано становлення поняття сім’ї в аграрному праві України. Окрему увагу приділено дослідженню поняття сім’ї різними науковими школами, зокрема філософськими та цивілістичними. Метою дослідження є аналіз становлення поняття сім’ї в аграрному праві незалежної України, зокрема у діяльності фермерських господарств. Автор стверджує, що поняття сім’ї в аграрному праві України огульно відображає сучасні сімейно-родинні відносини в державі, а також певною мірою прогресивні тенденції розвитку українського суспільства. Значущість поняття сім’ї в аграрному праві полягає у тому, що воно може також застосовуватися як засіб подолання прогалин в аграрному, зокрема у фермерському праві України. Проведено історико-правовий аналіз розвитку поняття сім’ї у найбільш поширених суб’єктах аграрних правовідносин – фермерських господарствах за часів незалежної України. Автор дійшов висновку, що у фермерських господарствах України застосовується поняття сім’ї у двох ракурсах: сім’я та сім’я-родина. Розвиток поняття сім’ї в Україні, в тому числі в аграрному праві, повинен відбуватися із врахуванням багатьох чинників, серед яких важлива роль належить становленню та розвитку правової системи держави, що певним чином пов’язано не тільки з економікою, але й політикою та мораллю. У перспективі прийняття поняття сім’ї як в аграрному праві, так і в державі буде змінюватися, оскільки у світі відбувається трансформація вказаного поняття. Прийняття загального універсального визначення поняття “сім’ї” на законодавчому рівні в Україні спонукатиме до внесення відповідних змін до аграрних нормативноправових актів.

1. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` “Pro fermers`ke gospodarstvo” shhodo sty`mulyuvannya stvorennya ta diyal`nosti simejny`x fermers`ky`x gospodarstv from 31.03.2016 № 1067-VIII [On amendments to the Law of Ukraine “On the farm” on stimulation of creation and activity of family farming]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2016. 21. 406. [in Ukrainian]. 2. Vatras V. A. (2009) Ponyattya “sim’yi” u simejnomu pravi Ukrayiny` [Determinations of Concept “Family” in Family Law of Ukraine]. Forum prava. 1. 83–91 р. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. [in Ukrainian]. 3. Jengel’s Fridrih (1982) Proishozhdenie sem’i, sobstvennosti i gosudarstva. V svjazi s issledovanijami L’juisa G. Morgana [The origin of the family, property and state. In connection with the research of Lewis G. Morgan]. M. Politizdat. 238 р. [in Russian]. 4. Shershenevich G. F. (1995) Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava [Russian civil law textbook]. (po izdaniju 1907 g.): Uchebnik. M. : SPARK. 556 р. [in Russian]. 5. Kazaryan K. A. (2014) Vy`znachennya ponyattya “sim’yi” yak pravovoyi kategoriyi [The definition of “family” as a legal category]. Visny`k Xarkivs`kogog nacional`nogo universy`tetu imeni V. N. Karazina. Seriya “Pravo”. 17. 223–226 р. [in Ukrainian]. 6. Rjasencev V. A. (1971) Semejnoe pravo: uchebnik [Family Law: Textbook]. M.: Jurid. lit. 293 p. [in Russian]. 7. Chervonyi Yu. S. (Еd.) (2004) Simejne pravo Ukrayiny`: pidruchny`k [Family law of Ukraine]/ K.: Isty`na. 464 p. [in Ukrainian]. 8. Simejny`j kodeks Ukrayiny` [Family code of Ukraine]. Of Ukraine on January 10, 2002]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2002, 21, 135 [in Ukrainian]. 9. Bory`sova V. I., Zhy`linkova I. V. (2012) Simejne pravo Ukrayiny` [Family law of Ukraine]: pidruchny`k. 4-te vy`d., pererobl. i dopov. X.: Pravo. [in Ukrainian]. 10. Vatras V. A. (2009) Do py`tannya pro zakonodavche zakriplennya ponyattya sim’yi [On the question of legislative consolidation of the concept of family]. Derzhava i pravo, 4. 327–332 р. [in Ukrainian]. 11. Tolstoj V. S. (1969) Ponjatie sem’i v sovetskom prave [The concept of a family in Soviet law]. Sovetskaja justicija,19. 5–7 р. [in Russian]. 12.Romovs`ka Z. V. (2001) Simejne zakonodavstvo Ukrayiny`: Genderna eksperty`za [Family Law Ukraine: Gender Expertise]. K. 40 p. [in Ukrainian]. 13. Doly`ns`ka M. S. (1999) Pravovi zasady` stvorennya ta diyal`nosti selyans`ky`x (fermers`ky`x) gospodarstv v Ukrayini [Legal bases of creation and activity of peasant (farmer) farms in Ukraine]: Extended abstract of candidate’ thesis. L`viv. nacz. un-t im. Ivana Franka. L`viv, 1999. 18 р. [in Ukrainian]. 14. Doly`ns`ka M. S. (1999) Pravove stanovy`shhe selyans`ky`x (fermers`ky`x) gospodarstv v Ukrayini [Legal status of peasant (farmer) farms in Ukraine]. L`viv: Kamenyar, 179 р. [in Ukrainian]. 15. Dolyns`ka M. S. (2005) Poryadok stvorennya, zemlekory`stuvannya ta diyal`nist` fermers`ky`x gospodarstv Ukrayiny`: navchal`no – prakty`chny`j posibny`k [The order of creation, land use and activity of farms of Ukraine]. L`viv: LYuI, 192 р. [in Ukrainian]. 16. Doly`ns`ka M. S. (2005). Fermers`ki gospodarstva Ukrayiny`: zemlekory`stuvannya, poryadok stvorennya, diyal`nist` ta pry`py`nennya diyal`nosti (Farms of Ukraine: the land, the order of creation, activity and termination of activities), Kharkov, publishing house Stride. 264 р. [in Ukrainian]. 17. Pro fermerske hospodarstvo: Zakon Ukrainy vid 19.06. 2003 r. №973-IV. [On Farms: the Law of Ukraine No. 973-IV of June 19, 2003]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15. [in Ukrainian]. 18.Bagaj N. O. (2016). Pravove regulyuvannya vedennya fermers`ky`x gospodarstv bez stvorennya yury`dy`chnoyi osoby` x gospodarstv v Ukrayini [Legal regulation of farming without education of the legal entity]. Theoretical and applied problems of legal regulation in Ukraine”: abstracts of the regional scientific-practical conference. Рp. 18–22. [in Ukrainian]. 19. Doly`ns`ka M.S. (2017). Novely` zakonodavstva shhodo stvorennya fermers`ky`x gospodarstv Ukrayiny` [Legislative novelties to create farms in Ukraine].Visny`k Nacional`nogo universy`tetu “L`vivs`ka politexnika”. Seriya: yury`dy`chni nauky`. 2017. Vy`pusk 865. S. 392-397. [in Ukrainian]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Serie: yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 865. Рр. 392–397 [in Ukrainian]. 20. Urkevy`ch V. Yu. (2016). Pravovi aspekty` stvorennya ta funkcionuvannya simejny`x fermers`ky`x gospodarstv [Legal aspects of creation and functioning family farms]. Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu bioresursiv i pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny`, 243. Рр. 67–75 [in Ukrainian].