Законодавче регулювання санітарно-гігієнічних вимог до водопостачанняу контексті благоустрою населених місць

Sybirna R., Sybirny A., Zarichna O.
"Legislative regulation of sanitary and hygienic requirements for water supplyin the context of public improvement of settlements"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кандидат біологічних наук , доцент, доцент кафедри загальної гігієни з екологією
3
НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії трансмісивних вірусних інфекцій

Забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення й охорона громадського здоров’я безпосередньо пов’язані з комплексним розробленням архітектурно-планувальних, інженерно-будівельних та еколого-гігієнічних заходів і здійсненням державного санітарного нагляду за плануванням, забудовою і благоустроєм міських та сільських поселень. Відповідно, проєктування населених місць повинно спиратися на закони України та регіональні програми щодо розв’язку найважливіших соціальних, архітектурних, економічних, екологічних і гігієнічних проблем. На сьогоднішньому етапі в детальних планах сільських поселень необхідно передбачати ділянки, на яких потенційно можуть бути розміщені водозабірні свердловини, насосні станції, очисні споруди. В іншому випадку при виготовленні проєктної документації часто виникає проблема із недотриманням санітарних зон споруд, будівництва в стиснених умовах. Поліпшення якості водопостачання у контексті благоустрою місць проживання населення є серйозною гігієнічною проблемою, яка вимагає врегулювання на законодавчому рівні. У зв’язку з цим, до участі у проєктних розробках нових та реконструкції існуючих населених місць треба одночасно з архітекторами, економістами, екологами та іншими спеціалістами широко залучати фахівців юридичного профілю. З метою підвищення вагомості правових чинників щодо регулювання санітарногігієнічних вимог до водопостачання населених місць потрібно практикувати активну співпрацю державних структур, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з правоохоронними органами та Національною поліцією України, що забезпечить ефективне здійснення правоохоронної діяльності у цьому напрямку роботи. Для гарантії екологічно безпечного середовища проживання необхідно удосконалити в цьому аспекті законодавство України, а у нормативно-правових актах передбачити посилення відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері санітарно-гігієнічних вимог до водопостачання та водовідведення у населених пунктах із врахуванням національного та міжнародного досвіду

1. Pryakhin YE. V. (2011).Blahoustriy naselenykh punktiv v Ukrayini: pravove rehulyuvannya: monohrafiya [Improvement of settlements in Ukraine: legal regulation: a monograph]. Lʹviv : LʹvDUVS [in Ukrainian]. 2. Shablystyy V. V. (2013).Efektyvnist kryminalno-pravovoho zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky [The effectiveness of criminal law enforcement of environmental security]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Zbirnyk naukovykh prats. № 1 (65). Pр. 412–418. doi : 10.31733/2078- 3566 [in Ukrainian]. 3. Shcherbyna Yе. M. (2013). Normatyvno-pravove rehulyuvannya administratyvnoyi vidpovidalʹnosti za porushennya derzhavnykh standartiv, norm i pravyl u sferi blahoustroyu naselenykh punktiv [Regulatory regulation of administrative liability for violation of state standards, norms and rules in the field of landscaping]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. №1(65). P. 305–311. doi : 10.31733/2078-3566 [in Ukrainian]. 4. Likhter M. P. (2016). Pravove zabezpechennya sanitarno-epidemichnoho blahopoluchchya umistakh [Legal provision of sanitary and epidemiological well-being in cities].Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ser. Pravo. Vyp. 36. T. 1. P. 204–208. [in Ukrainian]. 5. Zorina O. V. (2018). Naukovi aspekty udoskonalennya zakonodavstva u sferi pytnykh vod fasovanykh i doochyshchenykh z punktivrozlyvu [Scientific aspects of improving the legislation in the field of drinking water packaged and treated from bottling points] Naukovi dopovidi NUBIP Ukrayiny.Vyp. 3(73). Retrieved from: http://journals.nubip.edu.ua/. (Accessed 05.11. 2020). 6. Pro blahoustriy naselenykh punktiv : Zakon Ukrayiny (2005, september 06) № 2807-ІУ [On the improvement of settlements: Law of Ukraine]. Retrieved from: : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text (Accessed 05.11.2020). 7. Mistobuduvannya. Planuvannya i zabudova misʹkykh i silʹsʹkykh poselenʹ (DBN 360-92) [Urban planning. Planning and construction of urban and rural settlements]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0044481-92#Text (Accessed 07.11.2020). 8.Pro zatverdzhennya Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl “Hihiyenichni vymohy do vody pytnoyi, pryznachenoyi dly aspozhyvannya lyudy noyu”(DSanPiN 2.2.4-171-10) [On approval of the State sanitary norms and rules “Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text (Accessed07.11.2020).