Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій як колективного суб’єкта права

Chornopyska V.
"Features of the administrative and legal status of religious organizations as a collective subject of law"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті виокремлено характерні ознаки правового статусу релігійної організації як учасника адміністративних правовідносин: непідприємницький характер діяльності та неприбутковість, організаційна єдність, державна реєстрація, майнова відокремленість, можливість захищати свої права у публічно-правовій сфері, оскаржувати дії та рішення органів публічного управління, бути позивачем в суді, здійснювати діяльність задля задоволення релігійних прав та інтересів віруючих та поширення релігійних переконань і вчень. Специфіка адміністративно-правового статусу релігійних організацій полягає в тому, що вони, будучи непідприємницькими організаціями, мають ознаки некомерційних юридичних осіб, яким притаманна загальна мета створення – спільне задоволення релігійних прав громадян чи сприяння цьому. Водночас вони можуть існувати і в іншому стані, що відповідає праву громадян на об’єднання за певними інтересами, для чого такому утворенню не обов’язково отримувати статус юридичної особи.

1. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: [On freedom of conscience and religious organizations] Zakon Ukrainy vid 23 kvitnia 1991 r. No. 987-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1991. No 25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (Accessed: 03.03.2022) [in Ukrainian]. 2. Hubar A. (1996). Vzaiemovidnosyny ukrainskoi derzhavy ta tserkvy: problemy suchasnoho zakonodavstva. Svoboda virovyznannia. [Relationships between the Ukrainian state and the church: problems of modern legislation. Freedom of religion]. Tserkva i derzhava v Ukraini. K.: Pravo. H. 184–186 [in Ukrainian]. 3. Relihiia ta natsionalni menshyny. [Religion and national minorities.]. Ofitsiine internet-predstavnytstvo. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1519 (Accessed: 03.03.2022) [in Ukrainian]. 4. Piddubna V. F. (2008). Relihiini orhanizatsii yak subiekty tsyvilnykh pravovidnosyn. [Religious organizations as subjects of civil law]. Avtoref. dys.... d-ra kand. nauk: 12.00.03. Kharkiv. 20 p [in Ukrainian]. 5. Radchenko A. Yu. (2016). Pravovyi status relihiinykh obiednan yak instytutu hromadianskoho suspilstva. [Legal status of religious associations as a civil society institution]. Dys.... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kh. 207 p. [in Ukrainian]. 6. Borysova V. I. (2014). Relihiina orhanizatsiia – funktsionalnyi vyd nepidpryiemnytskykh orhanizatsii. [Religious organization – a functional type of non-profit organizations]. Pravo Ukrainy. No. 2. P. 123–130 [in Ukrainian].7. Radchenko A. Yu. (2015). Pravovyi status relihiinykh obiednan: problemy zakonodavchoho vrehuliuvannia. [Legal status of religious associations: problems of legislative regulation]. Pravo i suspilstvo. No. 5.2(2). P. 13–18 [in Ukrainian]. 8. Vovk D. O. (2014). Yak ukrainski sudy balansuiut relihiinu svobodu: analiz u konteksti svitskosti. [How Ukrainian courts balance religious freedom: an analysis in the context of secularism]. Pravo i hromadianske suspilstvo. No. 3. P. 4–37 [in Ukrainian]. 9. Novikov V. V. (2012). Do pytannia pro pravovyi status i vydy relihiinykh orhanizatsii. [On the question of the legal status and types of religious organizations]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Vol. 2(2). P. 88–97 [in Ukrainian]. 10. Kaminski I. (2018) Sekty na novitni relihiini rukhy v ofitsiinykh dokumentakh. Klasyfikatsiia, analiz, komentari i teksty dzherel (raporty, rezoliutsii, rekomendatsii, postanovy, rozporiadzhennia). [Sects on the latest religious movements in official documents. Classification, analysis, comments and texts of sources (reports, resolutions, recommendations, resolutions, orders)]. Per. z polskoi R. Svynarskyi. L.: NVF “Ukrainski tekhnolohii”. 448 p. [in Ukrainian]. 11. Zvit pro merezhu relihiinykh orhanizatsii v Ukraini stanom. [Report on the network of religious organizations in Ukraine as of.]. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 245083533&cat_id=244950594 (Accessed: 03.03.2022) [in Ukrainian]. 12. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”. [Law of Ukraine “On Higher Education”]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed: 03.03.2022) [in Ukrainian].