Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в україні

M. Tsvok «Administrative and legal status of non-governmental organizations in Ukraine»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто особливості адміністративно-правового статусу недержавних громадських організацій в Україні, який є комплексом реально визначених прав і обов’язків у сфері публічного управління, що передбачені конкретними нормами адміністративного права. На основі праць вітчизняних науковців та нормативно-правових актів України визначено елементи адміністративно-правового статусу недержавних громадських організацій. Детально аналізується кожен елемент зокрема.

1. Kurylo S. L. Administratyvno-pravovyy status orhaniv vnutrishnikh sprav yak sub”yekta vzayemodiyi z orhanamy mistsevoyi vlady z pytan' zabezpechennya hromads'koyi bezpeky ta hromads'koho poryadku [Administrative and legal status of the Interior as a subject of cooperation with local authorities on public safety and public order]. Forum prava.. 2012. No 1. pp. 523-526. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. 
2. Meshcheryakova O. V. Shchodo vyznachennya elementiv administratyvno-pravovoho statusu uchasnykiv operatsiy OON z pidtrymannyam myru [To identify elements of the administrative and legal status of members of the UN peacekeeping]. Forum prava. 2011. No 2. pp. 609-612. Availableat: file:///C:/Users/user/Downloads/FP_index.htm_2011_2_98.pdf. 
3. Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrayiny: Pidruchnyk [Ukraine Administrative Law: Textbook]. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2003. 544 p. 
4. Administratyvne pravo : navchal'nyy posibnyk [Administrative law: a tutorial]. O. I. Ostapenko, Z. R. Kisil', M. V. Kovaliv, R.-V. V. Kisil'. 2-he vyd. Kiev: Alerta Publ; KNT Publ; TsUL Publ, 2009. 536 p. 
5. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs: Pidruch.: U dvokh tomakh: Tom 1. Zahal'na chastyna [Administrative law of Ukraine. Academic Course: .: textbook in two volumes: Volume 1. Chapeau]. Red. kolehiya: 
V. B. Aver”yanov (holova). Kiev: Vydavnytstvo “Yurydychna dumka” Publ, 2004. 584 p. 
6. Administratyvne pravo Ukrayiny: Pidruchnyk [Ukraine Administrative Law: Textbook]. Yu. P. Bytyak, V. M. Harashchuk, O. V. D'yachenko ta in.; Za red. Yu. P. Bytyaka. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2007. 544 p. 
7. Pro hromads'ki ob”yednannya: Zakon Ukrayiny vid 22 bereznya 2012 roku # 4572-VI [On public associations: Law of Ukraine on March 22, 2012 № 4572-VI] Supreme Council of Ukraine. 2013. No 1. Art. 1. 
8. Moskovets' V. I. Administratyvno-pravovyy status nederzhavnykh pravookhoronnykh formuvan' [Administrative and legal status of private law enforcement groups]. European perspective. 2014. No 6. pp. 62-66. 
9. Lychenko I. O. Zakhyst zakonnykh interesiv hromadyan Ukrayiny u sferi vlasnosti: administratyvno-pravove doslidzhennya: monohrafiya [Protecting the legitimate interests of Ukraine in the property: the administrative-legal research: monograph]. Lviv: L'vDUVS Publ, 2014. 416 p. 
10. Dodina Ye. Ye Administratyvno-pravovyy status hromads'kykh orhanizatsiy v Ukrayini : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07 [Administrative and legal status of NGOs in Ukraine: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.07]. Odessa National Academy of Law. Odessa, 2002. 21 p. 
11. Zahal'na teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk dlya studentiv yurydychnykh vyshchykh navchal'nykh zakladiv. [General Theory of State and Law: Textbook for students of law schools] 
M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo Publ, 2011. 584 p. 
12. Zahal'na teoriya derzhavy i prava : (osnovni ponyattya, katehoriyi, prav. konstruktsiyi ta nauk. kontseptsiyi) : navch. posib. [The general theory of law: (basic concepts, categories, rights. Design and science. Concept): teach. guidances.]. Za red. O. V. Zaychuka, N. M. Onishchenko. Kiev: YurinkomInter Publ, 2008. 400 p. 
13. Bakhrakh D. N. Admynystratyvnoe pravo: Uchebnyk dlya vuzov. [Admynystratyvnoe pravo: Uchebnyk dlya vuzov]. Moscow: Yzdatel'stvo VEK Publ, 1999. 368 h. 
14. Postanova Khmel'nyts'koho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 05.05.2014 u spravi No 822/1478/14 [Resolution Khmelnytsky Regional Administrative Court of 05.05.2014 in case number 822/1478/14]. Availableat: www.reyestr.court.gov.ua/Review/38582705.