Проблема попередження кримінальних правопорушень щодо свідка як учасника кримінального провадження: досвід окремих держав та його реалізація в Україні

2022;
: 1-8

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Ortynsky V., Huzela М. "The problem of prevention of criminal offenses regarding a witness as a participant in criminal proceedings: the experience of individual states and its implementation in Ukraine."

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі попередження кримінальних правопорушень щодо свідка як учасника кримінального провадження в контексті  забезпечення його безпеки у кримінальному процесі, Зокрема, на підставі вивчення досвіду окремих зарубіжних країн у вирішенні зазначеної проблеми в кримінальному процесі встановлено, що ключовою особливістю процесуального статусу свідка, яка відрізняє його від інших учасників кримінального провадження, зокрема потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, є наявність статутного обов'язку надати незалежні безсторонні свідчення по суті кримінального провадження. Проте такий обов’язок свідка держава повинна підтверджувати відповідними гарантіями його безпеки.

Задля визначення сутності свідка як суб’єкта  кримінального процесу та як носія доказової інформації в кримінальному провадженні наводиться теоретичний аналіз наукових позицій окремих вчених стосовно мети та підстав захисту та забезпечення безпеки свідка, а також аналізуються норми чинного в Україні кримінального та кримінального процесуального законодавства, які закріплюють норми забезпечення захисту та безпеки свідка як учасника, який бере участь у кримінальному провадженні. Окремо наведено аналіз позитивного для України досвіду деяких зарубіжних держав в побудові системи захисту та забезпечення безпеки свідків для попередження кримінальних правопорушень щодо нього як учасника кримінального провадження.

Використання міжнародного досвіду є неоціненним  для нагальної необхідності вдосконалення інститут імунітету свідка та його захисту в Україні.  Адже, на даний момент в Україні не існує як такої системи захисту свідків, хіба що співробітники національної поліції та СБУ за потреби забезпечують особисту охорону.  Ще в перші роки незалежності прийнятий закон, який стосується захисту свідків, але він реально не діє і вже безнадійно застарів, тому його слід або оновити, або ж замінити на новий. Висловлено пропозицію про необхідність створення в Україні схожої за незалежністю до НАБУ служби із захисту свідків, що сприяло б уникненню конкуренції серед правоохоронних відомств.

1.Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi. 2.Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua 3. Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia bezpeky osib, yaki berut uchast u kryminalnomu sudochynstvi» [Law of Ukraine "On ensuring the safety of persons participating in criminal proceedings"]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text 4.Makbraid Dzh. (2010). Yevropeiska konventsiia z prav liudyny ta kryminalnyi protses [The European Convention on Human Rights and Criminal Procedure] / Dzh. Makbraid ; per. D. Shkroba. K. : K.I.S., 576 p. 5.Boiarov V.I. (1999). Pro deiaki problemy zakhystu okremykh uchasnykiv kryminalnoho sudochynstva [About some problems of the protection of individual participants in criminal proceedings] / V.I. Boiarov, O.V. Rokhnenko. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. № 5. P. 35–37. 6.Brusnytsыn L.V. (1996). Kak obezopasyt lyts, sodeistvuiushchykh uholovnomu pravosudyiu [How to protect persons who assist criminal justice] / L.V. Brusnytsыn // Rossyiskaia yustytsyia. № 9. P. 48–49. 7.Hryhorev F.H. (2006). Pravo svydetelia y druhykh uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva na obespechenye ykh bezopasnosty [The right of witnesses and other participants in criminal proceedings to ensure their safety] . Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. Seryia 11 «Pravo». № 3. P. 91–103. 8. Dusheiko H.O. (2004). Problemy pravovoho zabezpechennia bezpeky osib, yaki berut uchast u kryminalnomu sudochynstvi [Problems of legal security of persons participating in criminal proceedings]. Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu. Zaporizhzhia, P. 209–218. 9.Veselskyi V.K. (1999). Pytannia zakhystu osib, yaki maiut informatsiiu pro zlochynnu diialnist [The issue of protection of persons who have information about criminal activity]. Pravo Ukrainy. № 7. P. 58–61. 10. Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime [Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime] / United Nations Office on Drugs and Crime. New York : UNITED NATIONS, 2008. 112 p 11. Barannik R.V. (2002). Pravo osoby na svobodu vid samovykryttia, vykryttia chleniv yii simi chy blyzkykh rodychiv u kryminalnomu protsesi Ukrainy [A person's right to freedom from self-incrimination, exposure of his family members or close relatives in the criminal process of Ukraine]: dys. … kand. yuryd. Nauk. Zaporizhzhia, 235p. 12. Belkova O.V. (2005). Pravovyi status svidka u kryminalnomu protsesi Ukrainy [Legal status of a witness in the criminal process of Ukraine]: dys. … kand.. yuryd. nauk . Kh., 215p. 13. Maryniv V.I. (1998). Pryntsyp nedotorkanosti osoby ta yoho normatyvnyi zmist. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Teoretychni ta praktychni pytannia realizatsii Konstytutsii Ukrainy: Problemy, dosvid, perspektyvy”. [The principle of inviolability of the person and its normative content. Materials of the scientific and practical conference "Theoretical and practical issues of implementation of the Constitution of Ukraine: Problems, experience, prospects"] 25 chervnia 1997r., Kyiv / Uporiadnyk Yu.M. Hroshevyi. Kharkiv: Pravo, 212p. 14. Bastrыkyn A.Y.(1986).Vzaymodeistvye sovetskoho uholovno-protsessualnoho y mezhdunarodnoho prava [Interaction of Soviet criminal procedural and international law]. L.: Yzdatelstvo Lenynhradskoho un-ta, 136p. 15. Ortynskyi V. (2020). Zakhyst svidka u kryminalnomu provadzhenni: dosvid okremykh derzhav ta mozhlyvosti yoho realizatsii v Ukraini [Witness protection in criminal proceedings: the experience of individual states and the possibilities of its implementation in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Vyp.7, №4(28), P.1-8.