До питання правового статусу інших учасників судового процесу в цивільному судочинстві

Vasyliv S. "To the question of the legal status of other participants of the judicial proceedings in civil judiciary"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
старший викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

У статті досліджено основні положення цивільного процесуального законодавства у частині правового регулювання інституту інших учасників судового процесу. Автором наголошено на актуальності тематики дослідження в контексті реформування судової системи в цілому та цивільного процесу зокрема. Інші учасники судової справи в цивільному судочинстві складають окрему групу суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Головною особливістю цієї групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин є відсутність юридичної заінтересованості у результаті розгляду і вирішення цивільної справи, проте їх роль та значення у вирішенні справи теж вагома. У ЦПК України визначений перелік інших учасників судового процесу та в окремих статтях окреслено правовий статус кожного з них, однак такий перелік не можна вважати повним, оскільки тривають дискусії щодо залучення до складу інших учасників судового процесу таких суб’єктів як педагог, психолог. У статті проаналізований зарубіжний досвід правового регулювання правового статусу інших учасників цивільного процесу, а також висвітлені питання інституту консультанта, технічного консультанта у цивільному процесуальному праві зарубіжних держав. У статті висвітлено класифікації інших учасників судового процесу, а саме поділ на дві групи: особи, які в силу своїх професійних обов’язків повинні здійснювати організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу (помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник), ці учасники процесу знаходяться в штаті суду, тому іноді їх відносять до осіб, діяльність яких пов’язана з правосуддям; особи, які сприяють розгляду та вирішенню цивільної справи по суті (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, експерт у галузі права), також ці учасники процесу виконують функцію сприяння здійснення правосуддя у цивільних справах. Також автор звертає увагу на необхідність вдосконалення правового регулювання статусу таких суб’єктів як помічник судді та експерт у галузі права, усунення окремих недоліків понятійного апарату цивільного процесуального законодавства у питанні інших учасників судового процесу.

1. Kravchuk V.M., Uhrynovs'ka O.I. (2010). Naukovo-praktychnyj komentar do Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Civil Procedure Code of Ukraine]. Kharkiv : Faktor. 800 p. [in Ukrainian]. 2. Zavarza T. V. (2018). Porivnial'nyj tsyvil'nyj protses : navchal'no-metodychnyj posibnyk [Comparative civil process]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina. 156 p. [in Ukrainian]. 3. Tsyvil'ne protsesual'ne pravo Ukrainy : navchal'nyj posibnyk (2006). [Civil Procedure Law of Ukraine]. Kyiv: Atika, 2006. 384 p. [in Ukrainian]. 4. Tsyvil'nyj protses: navchal'nyj posibnyk [Civil process]. Yu.V. Bilousov ta in. (2005). Kyiv: Pretsedent. 293 p. [in Ukrainian]. 5. Zakon Ukrainy «Pro sudoustrij i status suddiv» (07.09.2019) [Law of Ukraine “On Judiciary and Status of Judges”] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/find?text=%EF%EE%EC%B3%F7%ED.... 6. Polozhennia pro pomichnyka suddi, zatverdzhene rishenniam Rady suddiv Ukrainy [Provision for Assistant Judge]. (18.05.2018) №21. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18. 7. Kibenko O. (2019). Khto takyj pomichnyk suddi – joho prava ruka, sparynh-partner chy taiemnyj lial'kovyk? [Who is the judge's assistant - his right hand, sparring partner or secret puppet?]. Retrieved from: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/hto-takiy-pomichnik-su.... 8. Skakun O. F. (2016). Teoriia prava i derzhavy: pidruchnyk [Theory of Law and State]. 4‒te vyd. Kyiv: Alerta. 528 p. [in Ukrainian]. 9. Panov M. (2014). Problemy metodolohii formuvannia katehorial'noho aparatu iurydychnoi nauky [Problems of methodology of formation of categorical apparatus of legal science]. Pravo Ukrainy. № 1. p. 50–59. [in Ukrainian]. 10. Riabchenko Yu.Yu. (2017). Tsyvil'nyj protsesual'nyj status eksperta z pytan' prava: pytannia vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia [Civil Procedural Status of a Law Expert: Improving Legal Regulation]. Pravova prosvita. №11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravprs_2017_11_5. 11. Polozhennia pro Naukovo-konsul'tatyvnu radu pry Verkhovnomu Sudi Ukrainy [Regulations on the Scientific Advisory Board of the Supreme Court of Ukraine]. (02.02.2018) №1. Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/ppn_kr/