Міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку

2022;
: 150-156

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Beck U. “International legal standards regarding the regulation of domestic labor regulations.”

Автори:
1
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Відзначається, що у правовій доктрині міжнародного права існує значна кількість нормативних актів, які визначають міжнародні правові стандарти регулювання внутрішнього трудового розпорядку, однак механізм їх забезпечення є недосконалим, він не до кінця визначений державою та не відповідає національному законодавству. 

Висновується, що надтерміновими діями у процесі реформування всього національного трудового законодавства, що торкаються внутрішнього трудового розпорядку, є прийняття нового КЗпП, який буде чітко визначати механізм забезпечення міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку та норми, якого не будуть порушувати стандарти конвенцій МОП, які ратифікувала Україна в установленому законом порядку. Такий Кодекс повинен: 1) бути позбавлений декларативних норм та ідеологічних стереотипів радянського режиму; 2) відповідати соціальним, економічним та суспільно-політичним процесам сьогодення; 3) систематизувати та кодифікувати в єдину систему всі трудові принципи та норми як України так і міжнародного трудового права, всі загальні та універсальні правові норми галузі; 4) більш детально конкретизувати повноваження органів державної влади та органів підприємств, установ і організацій у сфері забезпечення механізму регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

1. Kozhushko S. I. (2007). Stanovlennia, suchasnyi stan taperspektyvy rozvytku zakonodavstva pro dystsyplinu pratsi vUkraini. [Stanovlennya, suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytkuzakonodavstva pro dystsyplinu pratsi v Ukrayini]. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Kharkiv. 20 p. [in Ukrainian].

2. Ametystov Э. M. (1982). Mezhdunarodnoe pravo y trud: mezhdunarodnыe otnoshenyia. [International law and labor: international relations.]. Moskva. 272 p. [in Ukrainian].

3. Konstytutsiia Ukrainy. [Constitution of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 10.09.2022 р.). [in Ukrainian].

4. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. [Code of laws on the practice of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/ VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (Accessed: 10.09.2022 р.). [in Ukrainian].

5. Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi. [International Labor Organization.]. URL: http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/ conventions. (Accessed: 10.09.2022 р.). [in Ukrainian].

6. Bezpiata V. F. (2011). Vykorystannia mizhnarodno-pravovykh aktiv pry zakhysti prava na pratsiu. [The use of international legal acts in the protection of the right to work]. Forum prava. No 2. P. 45–52.

7. Holoborodko V. O. (2011). Vnutrishnii trudovyi rozporiadok: poiednannia tsentralizovanoho ta lokalnoho pravovoho rehuliuvannia. [Internal labor regulations: a combination of centralized and local legal regulation]. Derzhava i pravo: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Yurydychni i politychni nauky. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. Vyp. 51. P. 348–352.

8. Stalker P. (1995). Trevohy myra: Doklad YuNRYSD, podhotovlenыi dlia Vsemyrnoi vstrechy na vыsshem urovne.[Concerns of the world: Report by a lawyer prepared for the World Summit.]. Zheneva. 57 p.