Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань

V. Kantsir, I. Serkevych «Determinants of origin and associations organized terrorist» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Львівський державний університет внутрішніх справ

Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні детермінанти, які впливають на виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Об’єктивні детермінанти є причиною до об’єднання окремих індивідів у такі організації. Суб’єктивні детермінанти сприяють членству особи в терористичному об’єднанні.

1. Antipenko V. F. Teorii mirovogo razvitija i antiterroristicheskoe pravo. Logika soprjagaemosti: monografija; Sluzhba bezopasnosti Ukrainy, Institut operativnoj dejatel'nosti i gosudarstvennoj bezopasnosti. [Theories of world development and anti-terrorism law. Logic sopryagaemosti: monograph. VF Antipenko; Security Service of Ukraine, the Institute of operational and national security]. Kiev, 2007. 440 р. 
2. Antonjan Ju. M. Terrorizm: kriminologicheskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie [Terrorism: criminological and criminal-legal research]. Moscow, 1998. 306 p. 
3. Havrysh S. Vidpovidal'nist' za stvorennya terorystychnoyi hrupy chy terorystychnoyi orhanizatsiyi v proekti KK Ukrayiny: okremi problemy Pravo Ukrayiny [Responsibility for the creation of a terrorist group or a terrorist organization in the draft Criminal Code of Ukraine: some problems]. Kyiv, 2000, number 10. P. 41-43. 
4. Yemel'yanov V. P. Zlochyny terorystychnoyi spryamovanosti. Naukovo-doslidnyy instytut vyvchennya problem zlochynnosti Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny [The crimes of terrorist orientation. Kharkiv], 1997. 160 p. 
5. Kanarev V. A. Organizovannye prestupnye formirovanija: voprosy kvalifikacii: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. jurid. nauk: spec. 12.00.08 “ugolovnoe pravo i kriminologija; ugolovno-ispolnitel'noe pravo”. [Organized criminal groups: qualification questions]. Moscow, 2002. 20 p. 
6. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 14 travnya 2012 roku: (ofitsiynyy tekst) [The Criminal Code of Ukraine: current legislation (official text). Kyiv, 2012. 216 p. 
7. Kryminolohiya: navchal'nyy posibnyk Yu. F. Ivanov, O. M. Dzhuzha. [Criminology: textbook]. Kyiv, 2006. 264 p. 
8. Lipkan V. A. Teroryzm i natsional'na bezpeka Ukrayiny [Terrorism and national security of Ukraine]. Kyiv, 2000. 184 p. 
9. Lipkan V. A. Borot'ba z teroryzmom [The struggle against terrorism]. Kyiv, 2002. 254 p. 
10. Luneev V. V. Prestupnost' HH veka. Mirovoj kriminologicheskij analiz [World criminological analysis]. Moscow, 1997. 285 p. 
11. Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny vid 05.04.2001 r. za red. M. I. Mel'nyka, M. I. Khavronyuka [Scientific and practical commentary of the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv, 2001. 1104 p. 
12. Orlov P. I. Ponyattya orhanizovanoyi hrupy v novomu Kryminal'nomu kodeksi Ukrayiny: teoretychnyy analiz. Visnyk Natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav [The notion of an organized group in the new Criminal Code of Ukraine]. Kyiv, 2002. 106 p. 
13. Prestuplenija terroristicheskoj napravlennosti: ugolovnoe presledovanie na dosudebnyh stadijah V. I. Ivanov ta іn.; pod nauch. red. O. N. Korshunovoj. [Terrorist crimes: criminal prosecution in the pre-trial stages]. St. Peterburgb, 2003. 435 p. 
14. Semykin M. V. Stvorennya terorystychnoyi hrupy chy terorystychnoyi orhanizatsiyi: kryminal'no-pravove doslidzhennya: monohrafiya; za zah. red. V. P. Yemel'yanova; Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav, Donets. nats. un-t. [Creating a terrorist group or terrorist organization, penal investigation]. Kharkiv, 2003. 145 p. 
15. Solodovnikov S. A. Terrorizm i organizovannaja prestupnost': monografija. [Terrorism and organized crime]. Moscow, 2008. 176 p. 
16. Ugolovnoe pravo Ukrainy. Obshhaja i Osobennaja chasti: uchebnik pod red. E. L. Strel'cova. [Criminal Law of Ukraine. General and Special parts]. Kharkov, 2002. 672 p.