Determinants of origin and associations organized terrorist

2017;
: 447 - 453
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv State University of Internal Affairs

Annotation: the article is devoted to the analysis of objective and subjective determinants influencing the emergence and activities of organized terrorist groups. The objective determinants are the occasion to unite individuals in such organizations. Subjective determinants contribute to a person's membership in a terrorist association.

1. Antipenko V. F. Teorii mirovogo razvitija i antiterroristicheskoe pravo. Logika soprjagaemosti: monografija; Sluzhba bezopasnosti Ukrainy, Institut operativnoj dejatel'nosti i gosudarstvennoj bezopasnosti. [Theories of world development and anti-terrorism law. Logic sopryagaemosti: monograph. VF Antipenko; Security Service of Ukraine, the Institute of operational and national security]. Kiev, 2007. 440 р. 
2. Antonjan Ju. M. Terrorizm: kriminologicheskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie [Terrorism: criminological and criminal-legal research]. Moscow, 1998. 306 p. 
3. Havrysh S. Vidpovidal'nist' za stvorennya terorystychnoyi hrupy chy terorystychnoyi orhanizatsiyi v proekti KK Ukrayiny: okremi problemy Pravo Ukrayiny [Responsibility for the creation of a terrorist group or a terrorist organization in the draft Criminal Code of Ukraine: some problems]. Kyiv, 2000, number 10. P. 41-43. 
4. Yemel'yanov V. P. Zlochyny terorystychnoyi spryamovanosti. Naukovo-doslidnyy instytut vyvchennya problem zlochynnosti Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny [The crimes of terrorist orientation. Kharkiv], 1997. 160 p. 
5. Kanarev V. A. Organizovannye prestupnye formirovanija: voprosy kvalifikacii: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. jurid. nauk: spec. 12.00.08 “ugolovnoe pravo i kriminologija; ugolovno-ispolnitel'noe pravo”. [Organized criminal groups: qualification questions]. Moscow, 2002. 20 p. 
6. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 14 travnya 2012 roku: (ofitsiynyy tekst) [The Criminal Code of Ukraine: current legislation (official text). Kyiv, 2012. 216 p. 
7. Kryminolohiya: navchal'nyy posibnyk Yu. F. Ivanov, O. M. Dzhuzha. [Criminology: textbook]. Kyiv, 2006. 264 p. 
8. Lipkan V. A. Teroryzm i natsional'na bezpeka Ukrayiny [Terrorism and national security of Ukraine]. Kyiv, 2000. 184 p. 
9. Lipkan V. A. Borot'ba z teroryzmom [The struggle against terrorism]. Kyiv, 2002. 254 p. 
10. Luneev V. V. Prestupnost' HH veka. Mirovoj kriminologicheskij analiz [World criminological analysis]. Moscow, 1997. 285 p. 
11. Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny vid 05.04.2001 r. za red. M. I. Mel'nyka, M. I. Khavronyuka [Scientific and practical commentary of the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv, 2001. 1104 p. 
12. Orlov P. I. Ponyattya orhanizovanoyi hrupy v novomu Kryminal'nomu kodeksi Ukrayiny: teoretychnyy analiz. Visnyk Natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav [The notion of an organized group in the new Criminal Code of Ukraine]. Kyiv, 2002. 106 p. 
13. Prestuplenija terroristicheskoj napravlennosti: ugolovnoe presledovanie na dosudebnyh stadijah V. I. Ivanov ta іn.; pod nauch. red. O. N. Korshunovoj. [Terrorist crimes: criminal prosecution in the pre-trial stages]. St. Peterburgb, 2003. 435 p. 
14. Semykin M. V. Stvorennya terorystychnoyi hrupy chy terorystychnoyi orhanizatsiyi: kryminal'no-pravove doslidzhennya: monohrafiya; za zah. red. V. P. Yemel'yanova; Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav, Donets. nats. un-t. [Creating a terrorist group or terrorist organization, penal investigation]. Kharkiv, 2003. 145 p. 
15. Solodovnikov S. A. Terrorizm i organizovannaja prestupnost': monografija. [Terrorism and organized crime]. Moscow, 2008. 176 p. 
16. Ugolovnoe pravo Ukrainy. Obshhaja i Osobennaja chasti: uchebnik pod red. E. L. Strel'cova. [Criminal Law of Ukraine. General and Special parts]. Kharkov, 2002. 672 p.

 

V. Kantsir, I. Serkevych «Determinants of origin and associations organized terrorist» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/determinants-origin-and-associations