детермінанти

Соціальні детермінанти формування індивідуальної злочинної поведінки

У статті проаналізовано основні підстави й обставини, що штовхають громадян на правопорушення, а також умов, що виникають у суспільстві та формують певні причини, які спричиняють вчиненню правопорушення.

Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті здійснено аналіз історико-правових джерел України, які регулювали порядок громадського контролю за процесом виконання – відбування покарань, встановлено закономірності виникнення та розвитку існуючих з цього питання проблем та запропоновані деякі шляхи їх вирішення по суті.

Недосконалість законодавства – одна з детермінант, що обумовлює низький рівень громадського контролю у сфері виконання покарань України

В статті, на підставі аналізу змісту законодавчих актів, що регулюють порядок і умови здійснення громадського контролю за процесом виконання – відбування кримінальних покарань в Україні, визначено існуючі у зв’язку з цим правові прогалини та колізії, а також розроблені науково обґрунтовані заходи щодо їх усунення.

Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань

Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні детермінанти, які впливають на виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Об’єктивні детермінанти є причиною до об’єднання окремих індивідів у такі організації. Суб’єктивні детермінанти сприяють членству особи в терористичному об’єднанні.

Девіантна поведінка в умовах постмодерну: філософсько-правові детермінанти

У статті ґрунтовно проаналізовано філософсько-правові детермінанти девіантної поведінки в умовах постмодерну. Під час дослідження проведено паралелі між природними та суспільними явищами, а також між їх власними частинами, зокрема зосереджено увагу на тотожності між ними, абстрагуючись від певних відмінностей. Відзначено суперечливий характер взаємозв’язку соціальних норм і девіантних форм поведінки, який надає такому системному утворенню, як правопорядок. динамічного характеру.