Особливості будівельно-технічної експертизи з визначення завищення даних про вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів

2017;
: pp. 433-440

L. Hula «Features of building-technical examination fromdetermination of overstating of data aboutthe cost of the executed building and repair works» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто питання щодо проведення будівельно-технічної експертизи з визначення характеру будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів. Охарактеризовано порядок проведення будівництва за бюджетні кошти. Окреслено процес проведення обов’язкової судової експертизи проектно-кошторисних документів для проведення будівельно-ремонтних робіт. Визначено перелік документів, які необхідно скеровувати експерту для визначення завищення даних про вартість виконаних будівельних і ремонтних робіт. Встановлено основні проблеми з проведення будівельно-технічної експертизи з визначення наявних будівельних робіт.

 

1. Analitychnadovidka pro stanprotydiiekonomichnymzlochynam u 2011–2016 r.[Analytical Note on the state of combating economic crimes in 2011-2016]. Kyiv. DZE NP Ukrainy Publ. 2016. Vol. 5(1389). 18 p. Porjadkomderzhavnogofinansuvannjakapitalnogobudivnyctva,
2. Poryadkom derzhavnoho finansuvannya kapital’noho budivnytstva, zatverdzhenym postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27 hrudnya 2001 r. No. 1764 [Procedure for state funding of capital construction approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27 December 2001. Number 1764]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua
3. Pro Poryadok zatverdzhennya tytuliv ob“yektiv, budivnytstvo yakykh zdiysnyuyet’sya iz zaluchennyam byudzhetnykh koshtiv, koshtiv derzhavnykh pidpryyemstv, ustanov ta orhanizatsiy, a takozh kredytiv, nadanykh pid derzhavni harantiyi. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 8 veresnya 1997 r. No.995. [On the procedure for approval of titles facilities, construction of which is carried out using budgetary funds, funds of state enterprises, institutions and organizations, as well as loans to government guarantees. Cabinet of Ministers of Ukraine of 8 September 1997. Number 995]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua.
4. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. [Budget Code of Ukraine]. VidomostiVerhovnoiRadyUkrainy VVR Publ. 2010. Vol. 50–51. st.572. Available at: http://zakon4. rada. gov. ua/
5. Bjudzhetna systema. Pidruch. Zanauk. red. V. M. Fedosova. S. I. Jurija. [Budget system]. Ternopil. K. K Centruchbov. Literatury. Ekon. Dumka Publ. 2012. 871 p.
6. Finansovo-ekonomichnyj slovnyk. A. G. Zagorodnij. G. L. Voznjuk. 3-te vyd. dop. tapererob.[Financial and economic dictionary]. Lviv. VydavnyctvoLvivskoipolitehniky Publ. 2011. 844 p.
7. Osnovy sudovoyi ekspertyzy: navchal’nyy posibnyk dlya fakhivtsiv, yaki mayut’ namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiyu sudovoho eksperta: L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyy, E. B. SimakovaYefremyan [Basics of forensics]. Kharkiv. Pravo Publ. 2016. 728 p.
8. Pytannya kompleksnoyi derzhavnoyi ekspertyzy proektiv budivnytstva. Postanova KMU vid 5 kvitnja 2006 r. No.427.[Questions comprehensive state review of construction projects. CMU Resolution of 5 April 2006. Number 427]. Available at: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/427-2006-%D0 %BF
9. Ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy. nauk. prakt. posib. zazag. red. V. G. Goncharenka. I. V. Gory.[Expertise in legal proceedings Ukraine]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2015. 504 p.
10. Dovidka pro provedennjabudivelno-tehnichnyh ekspertyz v 2015 r. [Information on construction and technical expertise in 2015]. Kyiv. Nezalezhnyjinstytutsudovyhekspertyz Publ. 2016. 33 p.
11. KorzilovV. Ju. Sproshchenyy metod rozrakhunku sumy zavyshchennya vartosti budivel’nykh robit yaki metod ekspertnykh doslidzhen’ u praktychniy diyal’nosti NDISE. [A simplified method for calculating the amount of overvaluation of construction method that expert research in practice NDISE]. Kyiv. MinisterstvojustyciiUkrainy Publ. 2014. pp. 342–347.
12. Pampuh G. Osoblyvosti budivelno-tehnichnoi ekspertyzy. Teorija i praktyka. [Features of Construction and Technical Expertise: Theory and Practice.]. Gromadsko-pravovyjtyzhnevykImenemZakonu Publ. 11 veresnja 2014 Vol. 37(5943). pp.8–9.