Характеристика нецільового використання бюджетних коштів: криміналістичні аспекти

Pysarchuk I., Hula L. "Theoretical principles of criminalistics description of the no-purpose use of budgetary facilities by public servants". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто сутність криміналістичної характеристики нецільового використання
бюджетних коштів посадовими особами. Окреслено основні елементи криміналістичної
характеристики на її розвиток. Взято до уваги сучасне визначення криміналістичної
характеристики нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами.
Охарактеризовано окремі способи вчинення посадовими особами нецільового
використання бюджетних коштів. Подано склади злочинів які пов’язані з нецільовим
використанням бюджетних коштів.

1. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. [Explanatory dictionary]. Ukladachi Kovalva T. V.,
Kovryha L. P.. Kharkiv;Synteks, 2002. 672 р. 2. Spetsyalyzyrovann kurs krymynalystyky: uchebnyk
[Specialized course of criminalistics]. Kyiv. NY y RYO KVSh MVD SSSR ym. F. Z. Dzerzhynskoho
Publ, 1987. 288 р. 3. Kryminalistyka. Kryminalistychna taktyka i metodyka rozsliduvannia zlochyniv:
pidruchnyk dlia studentiv yuryd. vuziv i fak. [Criminalistics. Forensic tactics and methods for investigating
crimes]. za red. prof. V. Yu. Shepitka. Kharkov, Pravo Publ, 1998. pp. 144–145. 4. Krymynalystyka:
ucheb. posobye. [Criminalistics]. Moscow, Delo Publ, 1988. 304 р. 5. Starushkevych A. V.
Kryminalistychna kharakterystyka zlochyniv [Criminalistics description of crimes]. Kyiv, NTV
“Pravnyk” Publ, 1997. 63 р. 6. Kolesnychenko A. N. Nauchnye i pravovye osnovy rassledovaniya
otdel’nykh vidov prestuplenii: avtoref. dys. dokt. yuryd. nauk. [Scientific and legal basis for the
investigation of certain types of crimes]. Kharkov, 1967. 35 р. 7. Pro informatsiiu. Zakon Ukrainy.
[About information]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 48. 650 р. 8. Krymynolohyia.
[Criminology]. Lykholob V. H. V. P. Fylonov y dr. Kyiv. Yurinkom Inter Publ, 1997. 398 р. 9. Dulov A. V.
Sudebnaia psykholohyia. Mn. : Vыsh. Shkola MVD Publ, 1975. 464р. 10. Bakhyn V. P. Predmet nauky
krymynalystyky: lektsyia. [Judicial psychology]. Kyiv. DP Drukarnia MVS Publ, 1999. 23 р.
11. Tanasevych V. H. i Obraztsov V. A. O krymynalystycheskoi kharakterystyke prestuplenyi
[Criminalistics description]. Voprosы borbы s prestupnostiu. Moskva. 1976. Vol. P. 25. 12. Belkyn R. S.
Kurs sovetskoi krymynalystyky. [Criminalistics]. Ucheb. Posobye dlia vuzov. 3-e yzd., dopolnennoe.
Moskva. YuNYTY-DANA, Zakon y pravo Publ, 2001. 837 р. 13. Shmonyn A. V. Metodolohyia
krymynalystycheskoi metodyky: monohrafyia. [Methodology of criminalistics]. Moskva. Yurlytynform
Publ, 2010. 416 р. 14. Kolesnychenko A. N. Krymynalystycheskaia kharakterystyka prestuplenyi: ucheb.
posobye. [Criminalisticsа of crimes]. Kharkov. Yuryd. yn-t Publ, 1985. 92 р. 15. Velykyi
entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Legal dictionary]. za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S.
Shemshuchenka. 2-he vyd. pererobl. i dopovnene. Kyiv Yurydychna dumka Publ, 2012. 1020 p. Р. 845.
16. Chyzh I. Kharakterystyka sluzhbovoi osoby. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia: u 10 t.
[International constabulary encyclopaedia]. vidp. red. : V. V. Kovalenko, Ye. M. Moisieiev,
V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. T. 6. Operatyvno-rozshukova diialnist politsii (militsii). Description
of official person. Kyiv. Atika Publ, 2010. 1128 р. 17. Meretukov H. M. Krymynalystycheskye problem
borbs narkobyznesom orhanyzovannh prestupnh hrupp. [Criminalistics problems]. Moskva. Yunost
Publ, 1995. 175р.