Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Дослідження присвячене актуальним питанням здійснення контролю в системі вищої освіти.
Детально аналізуються поняття контролю в системі вищої освіти.
На думку автора, проект Закону України “Про освіту” увібрав зміни українського законодавства у напряму євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід здійснення контролю в системі вищої освіти за кордоном.
Проаналізовано принципи та етапи контролю за якістю вищої освіти в Україні. Автор стверджує, що прийняття нового Закону України “Про освіту” сприятиме розширенню функцій контролю у сфері вищої освіти.

1. Pedahohika vyshchoyi shkoly: Navch.posib. [Pedagogy of the Higher School: Teaching.]. Z. N. Kurlyand, R. I. Khmelyuk, A. V. Semenova ta in.; Za red. Z. N. Kurlyand. 3-tye vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannya, 2007. 495 p. 
2. Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical Encyclopedia.]. Vol. 2. pod red. Konstantinova. Moscow: Sov. Entsiklopediya Publ, 1967. P. 124.
3. Dal' V. Slovar' zhivogo  veliko russkogo yazyka [Dictionary of living great Russian language]. Moscow, 1995. Vol. 2. 812 p. 
4. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazika [Dictionary of Russian] Pod obshch. red. prof. L. I. Skvortsova. 24-e izd., ispr. Moscow: Oniks, Mir i Obrazovanie, 2007. 1200 p. 
5. Yurydychna entsyklopediya [Legal Encyclopedia] u 6 t. holova redkol. Yu. S. Shemchushenko. Kyiv : Vyd-vo “Ukr. entsyklopediya” im. M. P. Bazhana Publ. 2001. Vol. 3.  789  p.  
6.  Yuridicheskii  entsiklopedicheskii  slovar  [Legal  encyclopedic  dictionary] gl. red. A. Sukharev ; redkol. M. M.  Boguslavskii, M.  I. Kozyr',  G.  I. Min'kovskii [i  dr.]. Moscow: Sov. Entsiklopediya Publ, 1984. 415 p. 
7. Tsvyetkov V. V. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya [Effectiveness of public administration]. Derzhavno-pravova reforma v Ukrayini. Kyiv : In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Publ, 1997. pp. 258–260. 
8. Lelikov H. Derzhavna sluzhba : konstytutsiyni zasady, zadachi ta pryntsypy [Civil service: constitutional principles, tasks and principles]. H. Lelikov, O. Obolens'kyy. Parlamentar. 1998. No 3. pp. 10–12. 
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16 zhovtnya 2014 r. No 630 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 16, 2014 No. 630 “On Approval of the Regulation on the Ministry of Education and Science of Ukraine"]. Uryadovyy kur"yer vid 03.12.2014. No 225. 10. Holoviy L. V. Derzhavnyy kontrol' za nadannyam osvitnikh posluh u sferi vyshchoyi osvity [State control over the provision of educational services in the field of higher education]. Naukovyy visnyk Natsional'noho  universytetu  bioresursiv  i  pryrodokorystuvannya  Ukrayiny.   Seriya:   Pravo.   2013. Vol.   182(2).   pp.   178–185.   Available   at:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)   29
11. Kushnir S. M. Pryntsypy derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu osvitnikh zakladiv Ukrayiny [Principles of state control over the activity of educational institutions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No 2. pp. 221–229. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32
12. Kushnir S. M. Etapy derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu osvitnikh zakladiv Ukrayiny [Stages of State Control over the Activities of Educational Institutions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No 3. pp. 169–178. 
13. Korinna O. Znachushchist' kontrolyu znan' dlya pidvyshchennya yakosti osvity [Significance of knowledge control for improving the quality of education]. Naukovi zapysky [Kirovohrads'koho derzhavnoho pedahohyachnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka] Seriya: Pedahohichni nauky. Vol. 134. pp. 109–112. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30
14. Lytvyn I. I. Pravovi zasady diyal'nosti kontrolyuyuchykh sub"yektiv u sferi nadannya osvitnikh posluh[Legal principles of activity of controlling entities in the field of providing educational services]. Prykarpat•s'kyy yurydychnyy visnyk. 2015. Vol. 3(9). pp. 191–195.

M. Dolynskа «Some aspects of control on the quality of higher education in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/some-aspects-control-quality-higher-education