Some aspects of control on the quality of higher education in Ukraine

2017;
: 113 - 119

M. Dolynskа «Some aspects of control on the quality of higher education in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The research is devoted to the actual issues of control in the higher education system. The concept of control in the system of higher education is analyzed in detail.
 According to the author, the draft Law of Ukraine “On Education”, incorporated the changes in Ukrainian legislation in the direction of European integration processes, as well as the positive experience of exercising control in the system of higher education abroad.
The article analyzes the principles and stages of control over the quality of higher education in Ukraine. The author states that the adoption of the new Law of Ukraine “On Education” will promote the expansion of control functions in the field of higher education.

1. Pedahohika vyshchoyi shkoly: Navch.posib. [Pedagogy of the Higher School: Teaching.]. Z. N. Kurlyand, R. I. Khmelyuk, A. V. Semenova ta in.; Za red. Z. N. Kurlyand. 3-tye vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannya, 2007. 495 p. 
2. Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical Encyclopedia.]. Vol. 2. pod red. Konstantinova. Moscow: Sov. Entsiklopediya Publ, 1967. P. 124.
3. Dal' V. Slovar' zhivogo  veliko russkogo yazyka [Dictionary of living great Russian language]. Moscow, 1995. Vol. 2. 812 p. 
4. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo yazika [Dictionary of Russian] Pod obshch. red. prof. L. I. Skvortsova. 24-e izd., ispr. Moscow: Oniks, Mir i Obrazovanie, 2007. 1200 p. 
5. Yurydychna entsyklopediya [Legal Encyclopedia] u 6 t. holova redkol. Yu. S. Shemchushenko. Kyiv : Vyd-vo “Ukr. entsyklopediya” im. M. P. Bazhana Publ. 2001. Vol. 3.  789  p.  
6.  Yuridicheskii  entsiklopedicheskii  slovar  [Legal  encyclopedic  dictionary] gl. red. A. Sukharev ; redkol. M. M.  Boguslavskii, M.  I. Kozyr',  G.  I. Min'kovskii [i  dr.]. Moscow: Sov. Entsiklopediya Publ, 1984. 415 p. 
7. Tsvyetkov V. V. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya [Effectiveness of public administration]. Derzhavno-pravova reforma v Ukrayini. Kyiv : In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Publ, 1997. pp. 258–260. 
8. Lelikov H. Derzhavna sluzhba : konstytutsiyni zasady, zadachi ta pryntsypy [Civil service: constitutional principles, tasks and principles]. H. Lelikov, O. Obolens'kyy. Parlamentar. 1998. No 3. pp. 10–12. 
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16 zhovtnya 2014 r. No 630 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 16, 2014 No. 630 “On Approval of the Regulation on the Ministry of Education and Science of Ukraine"]. Uryadovyy kur"yer vid 03.12.2014. No 225. 10. Holoviy L. V. Derzhavnyy kontrol' za nadannyam osvitnikh posluh u sferi vyshchoyi osvity [State control over the provision of educational services in the field of higher education]. Naukovyy visnyk Natsional'noho  universytetu  bioresursiv  i  pryrodokorystuvannya  Ukrayiny.   Seriya:   Pravo.   2013. Vol.   182(2).   pp.   178–185.   Available   at:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_prav_2013_182(2)   29
11. Kushnir S. M. Pryntsypy derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu osvitnikh zakladiv Ukrayiny [Principles of state control over the activity of educational institutions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No 2. pp. 221–229. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32
12. Kushnir S. M. Etapy derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu osvitnikh zakladiv Ukrayiny [Stages of State Control over the Activities of Educational Institutions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. No 3. pp. 169–178. 
13. Korinna O. Znachushchist' kontrolyu znan' dlya pidvyshchennya yakosti osvity [Significance of knowledge control for improving the quality of education]. Naukovi zapysky [Kirovohrads'koho derzhavnoho pedahohyachnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka] Seriya: Pedahohichni nauky. Vol. 134. pp. 109–112. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30
14. Lytvyn I. I. Pravovi zasady diyal'nosti kontrolyuyuchykh sub"yektiv u sferi nadannya osvitnikh posluh[Legal principles of activity of controlling entities in the field of providing educational services]. Prykarpat•s'kyy yurydychnyy visnyk. 2015. Vol. 3(9). pp. 191–195.