Аспекти процесуального права в політико-правових поглядах С. Ю. Десницького

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Розглянуто внесок С. Ю. Десницького в дослідження та розроблення аспектів
реформування державно-політичного устрою та судової системи в другій половині XVIII
ст., а також про місце та принципи процесуального права у функціонуванні державно-
правового механізму.

1. Berkov P. N. Osnovnye voprosy yzuchenyia ruskoho prosvitytelstva. Problemы ruskoho
prosveshchenyia v lyterature XVIII veka. [Basic issues of studying Russian Enlightenment. Problems of
Russian enlightenment in the literature of the XVIII century]. M.; L., 2012. 162 p. 2. Desnytskyi S. E.
Predstavlenye o uchrezhdenyy zakonodatelnoi, sudytelnoiy nakazatelnoi vlasty v Rossyiskoi ymperyy.
Yurydycheskye proyzvedenyia prohressyvnikh ruskykh mislytelei. Vtoraia polovyna XVIII veka [The
idea of the establishment of legislative, judicial and punitive power in the Russian Empire. Legal works of
progressive russkikh mіsliteley. Second half of the 18th century]. M.: Hosudarstvennoe yzdatelstvo
yurydycheskoi lyteratury. pp. 99–142. 3. Semevskyi M. Y. Ocherky y rasskazы yz russkoi ystoryy XVIII
veka. [Essays and stories from the Russian history of the XVIII century]. M.: Slovo y delo: Mosk. kadr,
tsentr, 2013. 263 p. 4. Ehorov S. A. Ystoryia otechestvennoho hosudarstva y prava. IX pervaia polovyna
XIX veka. Opыt problemnoho yzlozhenyia. [History of domestic state and law. IX first half of the
XIX century. Experience of problem statement]. Yaroslavl: Yzd-vo Yaroslav, hos. un-ta, 2010. 264 p.
5. Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky: v 6 t. [Anthology of Ukrainian legal thought: 6 tons].
redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in.; uporiad.: Yu. I. Rymarenko, V. B. Averianov, I. B. Usenko;
vidp. redaktory Yu. I. Rymarenko, V. B. Averianov. K.: Vydavnychyi Dim «Iurydychna knyha», 2003.
T. 5: Politseiske ta administratyvne pravo. 600 p. 6. Anysymov E. V. Rossyia v seredyne XVIII v.: Borba
za nasledye Petra. [Russia in the middle of the XVIII century: The struggle for the legacy of Peter]. M.:
Mыsl, 2013. 263 p. 7. Desnytskyi S. E. Slovo o priamom y blyzhaishem sposobe k nauchenyiu
iurysprudentsyy. Yurydycheskye proyzvedenyia prohressyvnykh ruskykh myslytelei. Vtoraia polovyna
XVIII veka. [A word about the direct and the nearest way to the teaching of uressprudence Legal works of
progressive Russian thinkers. Second half of the 18th century]. M.: Hosudarstvennoe yzdatelstvo
yurydycheskoi lyteratury. 170 p. 8. Marchenko M. N. Ystoryia polytycheskykh y pravovykh uchenyi:
Uchebnyk. [History of Political and Legal Studies: A Textbook]. Yzdatelstvo: Ynfra M, Norma. 2014. 424 p.
9. Ryzhenko L.Y. Vtoraia polovyna XVIII veka: Monohrafyia. [The second half of the XVIII century:
Monograph]. Omsk: SybADY, 2012. 397 p. 10. Lazarev V. M. Ystoryia hosudarstvenno-pravovыkh
uchenyi: uchebnyk. [History of state-legal doctrines: a textbook]. M.: Spark, 2012. 274 p. 11. Rubanyk S. A.
Ystoryia polytycheskykh y pravovykh uchenyi. Akademycheskyi kurs: uchebnyk dlia vuzov.[History of
political and legal doctrines. Academic course: textbook for high schools] M.: Yzdatelstvo Yurait, 2014.
477 p. 12. Tymoshenko V. I. Prava i svobody liudyny u vitchyznianii polityko-pravovii dumtsi epokhy
Vidrodzhennia i Prosvitnytstva. [Human rights and freedoms in the national political and legal thought of
the Renaissance and Enlightenment]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 2010. No. 2. pp. 32–40.
13. Banchuk O. A. Publichne i pryvatne pravo: istoriia ukrainskykh vchen ta suchasnist. [Public and
private law: the history of Ukrainian doctrines and the present]. K.: Konus-Yu, 2008. 184 p. 14. Nebrat V. V.
Ekonomiko-pravova kontseptsiia ta reformatorski idei Semena Desnytskoho. Ekonomichna teoriia. [The
economic-legal concept and the reform ideas Semen Desnitsky]. 2013. No. 1. pp. 86–97.

Belichenko O. "Aspects of procedural law in political and legal views of S. Desnytskyi" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/aspects-procedural-law-political-and-legal