Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства

Ortinski V. L., Hula L. F. "The article deals with the concept and content
of forensic psychiatric examination of the suspect in the assassination attempt" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розглянуто поняття та зміст судово-психіатричної експертизи підозрю-
ваного у вчиненні вбивства. З’ясовано порядок призначення судово-психіатричної
експертизи у кримінальних провадженнях. Визначено основні питання судово-пси-
хіатричної експертизи підозрюваного у вбивстві. Здійснено аналіз експертних
досліджень соціально-психологічного компонента характеристики особи вбивці.

1. Medychna entsyklopediia [Medical Encyclopedia]. Cherviak P. I. Vydanniatretie, dopovn. Kyiv.
Vyd. tsent «Prosvita», 2012. 1504 р. 2. Psykholohichna entsyklopediia [Psychological Encyclopedia].
Avtoruporiadnyk O. M. Stepanov. Kyiv.«Akademvydav». 2006. 424 р. 3. Herasymenko O. I., Antonov A. H.,
Herasymenko K. O., Komissarova N. O., Komissarov M. L. Sudova medytsyna [Forensic Medicine]:
pidruchnykdlia VNZ / Za zah. red. Herasymenka O. I.: Vyd. tretie, pererobl. dopovn. Kyiv. KNT. 2016. 630 р.
4. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk. [Great encyclopedic legal dictionary]. Za red. akad. NAN
Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. 2. hevyd. pererob. I dopov. Kyiv. Vyd-vo Iurydychna dumka. 2012. 1020 р.
5. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. [Scientific and Practical Commentary
of the Criminal Code of Ukraine] D. S. Azarov, V. K. Hryshchuk, A. V. Savchenko, tain. Za red. O. M. Dzhuzhi,
A. V. Savchenka, V. V. Chernieia. Kyiv:YurynkomInter. 2017. 1104 р. 6. Petriuk P. T., Perevoznaia T. L.
Retsenzyia na knyhu «Safuanov F. S. Psykholohyia krymynalnoi ahressy. [Review of the book
«Safuanov F. S. Psychology of criminal aggression.]. Moskva. Smыsl. 2003. 300 р. 7. Pervomaiskyi V. B.
Pryntsypy sudebno-psykhyatrycheskoi zkspertyzы. Psykholohyia. [Principles of Forensic Psychiatric
Examination. Psychology]. Moskva. Yuryst. 2001. 456 p. 8. Sudova medytsyna ta psykhiatriia.
Navchalnyi posibnyk dlia pidhotovky ispytiv. [Forensic medicine and psychiatry]. Kyiv. «Tsentr uchbovoi
literatury», 2018. 212 р. 9. Ileiko V. R., Kanishchev A. I. Spirni pytannia zakonodavchoho ta
normatyvnoho rehuliuvannia kompleksnoi sudovoi psykholoho-psykhiatrychnoi ekspertyzy v Ukraini.
Posibnyk. [Controversial issues of legislative and regulatory regulation of complex judicial psychopsychiatric
examination in Ukraine]. Kyiv. Dumka, 2014. 234 р. 10. Ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy
[Expertise in the legal process of Ukraine] : nauk.-prakt. posib. / za zah. red. V. H. Honcharenka,
I. V. Hory. Kyiv.YurinkomInter. 2015. 504 р. 11. Nastilna knyha slidchoho [Investigator deskbook].
M. I. Panov, V. Iu. Shepitko, V. O. Konovalovata in. 3-te vyd. pererob. I dorov. Kyiv. In. Yure, 2011.
736 р.