Характеристика потерпілого від злочину за кримінальним правом Київської Русі

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
приватний адвокат

Досліджено особливості правового статусу потерпілого за кримінальним правом
Київської Русі. Визначено особливості соціально-демографічних якостей потерпілого від
злочину. Проаналізовано закріплення в кримінальному праві Київської Русі особливостей соціальної ролі потерпілої особи. Звернуто увагу на правовий статус
потерпілого та особливості відшкодування йому шкоди.

1. Senatorov M. V. Poterpilyi vid zlochynu v kryminalnomu pravi [Victim of a crime in criminal
law] / za nauk. red. V. I. Borysova. X.: Pravo, 2006. 208 p. 2. Kryminalne pravo Ukrainy: Zahalna
chastyna: navchalnyi posibnyk [Criminal law of Ukraine: Common part] / avt.-uporiad. P. V. Khriapinskyi.
Sumy: Universytetska knyha, 2009. 687 p. 3. Fedorova A. N. Pravonarushenye y yurydycheskaia
otvetstvennost po Russkoi Pravde [Offense and legal liability under Russian Truth]: dys. ... kand. yuryd.
nauk: 12.00.01. Toliatty, 2005. 192 p. 4. Kolos M. I. Kryminalne pravo v Ukraini (X – pochatok XXI
stolittia): monohrafiia [Criminal law in Ukraine (X – beginning of XXI century)]: [u 2 t.]. K.; Ostroh,
2011. T. 1: Osvita, nauka, zakonodavstvo. 448 p. 5. Saynchyn A. S., Nykytyn H. D. Osobennosty
rassledovanyia detoubyistv: monohrafyia [Features of the investigation of infanticide]. Odesa, 2005.
112 p. 6. Osinska O. M. Istoryko-pravovi aspekty rozvytku instytutu poterpiloho u kryminalnomu
protsesi Ukrainy [Historical and legal aspects of the development of the victim’s institute in the criminal
process of Ukraine]. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. 2014. T. 7, № 3. pp. 74–80. 7. Dohovir
kyivskoho kniazia Ihoria z vizantiiskym imperatorom 945 r. [Treaty of Kiev Prince Igor with the
Byzantine emperor 945]. Khrestomatiia z istorii derzhavy i prava Ukrainy: navch. posib. / [uporiad.:
A. S. Chaikovskyi (ker.), O. L. Kopylenko, V. M. Kryvonis, V. V. Svystunov, H. I. Trofanchuk]. K.:
Yurinkom Inter, 2003. 656 p. 8. Didenko Ye. V. Istoriia stanovlennia ta rozvytku instytutu poterpiloho u
kryminalnomu provadzhenni Ukrainy [History of formation and development of a victim’s institute in
criminal proceedings]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Yurydychni
nauky. 2014. Vyp. 5. Tom 3. pp. 118–122. 9. Yeriehian A. R. Poniattia zlochynu ta pokarannia v
dzherelakh prava Kyivskoi Rusi (KhI–KhII st.): zahalnoteoretychnyi aspekt [The concept of crime and
punishment in the sources of law of Kievan Rus (XI–XII centuries): general theoretical aspect]: dys. ...
kand. yuryd. nauk, spets.: 12.00.01. K.: Vidkrytyi mizhn. un-t rozvytku liudyny “Ukraina”, 2014. 186 p.
10. Kochura A. V., Kochura O. O. Istorychni aspekty rozvytku poniattia “nepovnolitnii poterpilyi” u
kryminalnomu [Historical aspects of the development of the concept of “minor victim” in criminal]. Pravo
i Bezpeka. 2011. No. 4. pp. 11–14.

Panonko I. M., Koval V. A. "Characteristics of the criminal crime law in Kievan Rus" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/characteristics-criminal-crime-law-kievan-rus