Правова природа кримінально-процесуального доказування

S. Soroka, R. Rymarchuk «Legal nature of criminal probation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто історичні аспекти формування кримінально-процесуального доказового права від минулих часів до сьогодення. Автор аналізує положення основних нормативно-правових актів, які були чинними у ті часи, в частині, де розвинуто правові ідеї  доказування.

1. Bartoshek M. Rymskoe pravo (Ponyatyya, termyni, opredelenyya) per. s cheshsk. [Roman law (Notion, terms, definitions)], Мoscow. Yurid. lit. Publ, 1989. 448 p. 
2. Vladymyrskyy-Budanov M. F. Obzor ystoryy russkoho prava [The review of the history of russian law]. Rostov-na-Donu: Phoenix Publ. 1995. 640 p. 
3. Honcharenko V. D., Rohozhyn A. Y., Svyatockiy O. D. Rus’ka pravda (prostorova redaktsiya). Khrestomatiya z istoriyi derzhavy i prava Ukrayiny. U 2 vol. Vol. 1  Z naydavnishykh chasiv do pochatku XX stolittya: navch. posibnyk dlya yuryd. vyshch. navch. zakl. I fak. [Ruska pravda. On the history of state and law of Ukraine. Vol. 1 From ancient times to the beginning of XX century]. Кyiv: In Yure Publ., 1997. P. 29–39. 
4. Kuftyrev F. V. Vytoky formuvannya davn’orus’koho dokazovoho prava za yurydychnymy pershodzherelamy skhidnykh slov"yan [The roots of ancient russke evidentiary law formation on the basis of legal rules of eastern savics]. Yniversytetski naukovi zapysky Publ., 2011, Vol. 4(40), P. 21–37. 
5. Honcharenko V. D., Rohozhyn A. Y., Svyatockiy O. D. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny: [pidruchnyk] [History of state and law of Ukraine], Кyiv: In Yure Publ., 2003. Vol. 1, 656 p. 
6. Padoh Ya. Sudy i sudovyy protses Staroyi Ukrayiny [Courts and trial in Ancient Ukraine].  Lviv: Scientific community of T. Shevchenko Publ., 1990. 128 p. 
7. Sudebnыe ustavы 20 noyabrya 1864 hoda: s yzlozhenyem rassuzhdenyy na koykh ony osnovanы. Yzd. 2-e dop. [Judicial regulations from November 20, 1864: with a statement of the reasoning on which they are based] State kancel Publ.,1867. 523 p. 
8. Uholovno-protsessual’nыy kodeks USSR [Code of Criminal procedure of USSR] Sobranye uzakonenyy y rasporyazhenyy Raboche-Krest’yanskoho pravytel’stva Ukraъny, 1922. No 41. P. 598. 
9. Kryminal’no-protsesual’nyy kodeks Ukrayiny 1960 roku [Code of criminal procedure of Ukraine 1960]. Available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05. 
10. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny 2012 roku [Code of criminal procedure of Ukraine 2012] Available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
11. Tahancev N. S. Kurs russkoho uholovnoho prava: Uchenye o prestuplenyy. Chast’ obshchaya [Course of russian criminal law: General part] Spb.: M. M. Stasyulevich Publ., Book. 1. 1874. 292 p.