Ольга Басараб як борець за права і свободи українського народу: історико-правові та ґендерні аспекти

Andrusyak I. P., Periv I.V. "Olga Basarab as a fight for the rights and freedom of the ukrainian people:historicly-legal and gender aspects"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
студентка групи ПВ- 45 Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Досліджено постать громадської та політичної діячки Ольги Басараб, яка стала
найяскравішим символом боротьби за Українську державу в середині 20-х років XX
століття. Доля Ольги Басараб уособлює усю жорстокість тогочасного польського
судочинства щодо українських революціонерів.

1. Dyadyuk M. S. Ukrayinskyy zhinochyy rukh u mizhvoyenniy Halychyni: mizh hendernoyu
identychnistyu ta natsionalnoyu zaanhazhovanistyu [Ukrainian Women's Movement in Interwar Galicia:
Between Gender Identity and National Involvement]: monohrafiya. Lviv: Astrolyabiya, 2011. 368 s.
2. Budzynovskyy V. Latynka: spohad [Latin: Memories]. Novi shlyakhy. Lviv, 1931. CH. 3. P. 301.
3. Levytskyy S. Nacherk zhyttyepysu Olhy z Levytskykh [An outline of Olga's biography of Levitsky] //
Nezabutnya Olha Basarab. Vybrane / pid red. Ireny Knysh. Vinnipeh, 1976. 4. Nahayevskyy I. Istoriya
ukrayinskoyi derzhavy XX stolittya [History of the Ukrainian state of the XX century]. K.: Ukrayinskyy
pysmennyk, 1993. P. 32 5. Dayneha I. Ukrayinskyy zhinochyy rukh yak skladova natsionalnoho
vidrodzhennya (II pol. XIX – 1908 r.) [Ukrainian women's movement as a component of national revival]:
avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk: spets. 07. 00. 01 “Istoriya Ukrayiny”.
Zaporizhya, 2003. P. 10. 6. Bohachevska-Khomyak M. Bilym po bilomu: Zhinky v hromadskomu zhytti
Ukrayiny. 1884–1939 [White on white: Women in public life in Ukraine. 1884–1939] / Tsentr zhinochykh
studiy v UKU. Lviv: Ukrayinskyy katolytskyy universytet, perevydannya, vypr. i dopovn. 2018. 520 s. +20
il. 7. Bezhuk O. Olha Basarabova z Levytskykh: zhyttya i chyn [Olga Basarabova from Levitsky:
biography]. Lviv: Ukrayinskyy instytut “Yevrosotsium”. Seriya “Yevrosotsium: osvita ta nauka”. 2017.
476 p. 8. Kovalyuk R. Ukrayinskyy student·skyy rukh na zakhidnykh zemlyakh XIX–XX st. [Ukrainian
Student Movement in the Western Lands of the Nineteenth and Twentieth Centuries]. Lviv: Instytut
ukrayinoznavstva im. I. Krypyakevycha NAN Ukrayiny, 2001. P. 30–32. 9. Baran S. Halytske shkilnytstvo
v tsyfrovim osvitlennyu [Galician School in Digital Lighting]. Dilo, 1912. 19 bereznya. P. 9. 10. Litopys
neskorenoyi Ukrayiny. Kn. 5: Olha Basarab ta yiyi doba: dokumenty, materialy, spohady, biohrafichni
narysy [The Chronicle of the Unmanaged Ukraine Book 5: Olga Basarab and her day: documents,
materials, memoirs, biographical essays] / Ya. S. Lyalka; V. o. Nauk.-doslid. tsentr istoriyi nats.-vyzvol.
zmahan Ukrayiny; Perednye slovo Yaroslav Dashkevych. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 2007. 1250 p.
11. Nezvychayni doli zvychaynykh ukrayinok: Usna istoriya dvadtsyatoho stolittya [Unusual fates of
ordinary Ukrainian women: Oral history of the twentieth century] / upor. I. Vynnytska. Lviv:
Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 2013. 835 p. 12. Hazeta Novyy chas [New Time newspaper]. 1924.
14 lyut. 13. Vlasov V. S. Istoriya Ukrayiny (riven standartu) : pidruchnyk dlya 10 klasu zakladiv
zahalnoyi serednoyi osvity [History of Ukraine (standard level): a textbook for the 10th grade of general
secondary education institutions] / V. S. Vlasov, S. V. Kulchytskyy. Kyyiv: Litera LTD, 2018. 256 p.
14. Hisem O. V. Istoriya Ukrayiny: pidruchnyk dlya 7 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. [History of Ukraine:
a textbook for the 7th grade of a comprehensive educational institution]. Ternopil: Navchalna knyha-
Bohdan, 2015. 272 p. 15. Hlovatskyy I. Politychnyy sudovyy protses Olhy Basarab-Levytskoyi ta
“basarabivtsiv” [The political trial of Olga Basarab-Levytska and her comrades]. Istoryko-pravove
doslidzhennya. Lviv: Lvivskyy yurydychnyy instytut, 2004. 208 p.