Захист права на життя: окремі аспекти в контексті сучасних ризиків

1
доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
2
студентка І курсу магістратури Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Розглянуто окремі аспекти захисту права на життя в контексті сучасних ризиків.
Зокрема, на підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду досліджено питання:
використання смертної кари, штучного переривання вагітності, яке є дотичним до питань
моралі, релігії та медицини; використання еутаназії як способу позбавлення життя;
позбавлення життя, що відбулось внаслідок виключно необхідного застосування сили

1. Konventsіya pro zakhist prav lyudini і osnovopolozhnikh svobod vіd 04.11.1950 r [Convention
on the Protected True Person and Fundamental Freedoms of 04.11.1950]. Ratifіkovana Zakonom Ukraїni
No. 475/97-VR vіd 17.07.1997 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/995_004. 2. Zagal'na
deklaratsіya prav lyudini [Universal Declaration of the True Man: Adopted and proclaimed]: priynyata і
progolosh. Rezolyutsієyu 217 A (ІІІ) General’noї Asambleї OON vіd 10.12.1948 r. Baza danikh
“Zakonodavstvo Ukraїni” URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 3. Mіzhnarodniy pakt pro
gromadyans'kі ta polіtichnі prava vіd 16.12.1966 r. [International Covenant on Civil and Political Rights
of 16.12.1966]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 4. Konstitutsіya Ukraїni: Zakon
Ukraїni vіd 28.06.1996 r. [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996] No. 254k/96-VR /
Verkhovna Rada Ukraїni URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr. 5. Konstitutsіya
Frantsuz'koї Respublіki [The Constitution of the French Republic]. K.: Moskalenko O. M., 2018. S. 56.
6. Konstitutsii stran mira na russkom yazyke. Pravovaya biblioteke legalns [The Constitution of the
world of the world in Russian. Legalns.com Law Library]. com. URL: https://legalns.com/kompetentnyeyuristy/
pravovaya-biblioteka/konstitutsii-stran-mira/ konstitutsiya-germanii. 7. Doklad Amnesty
International: Chislo smertnykh kazney v 2018 godu snizilos' do minimuma za desyat' let [Amnesty
International Report: The number of executions in 2018 has dropped to a minimum in ten years]. URL:
https://eurasia.amnesty.org/2019/04/10/doklad-amnesty-chislo-smertnyh-ka.... 8. Protokol
No. 6 do Konventsії pro zakhist prav lyudini і osnovopolozhnikh svobod, yakiy stosuєt'sya skasuvannya
smertnoї kari [Protocol No. 6 to the Conventions on the Protection of the Human Right and Fundamental
Freedoms concerning the scanning of the death penalty]: Protokol vіd 28.04.1983 r. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802. 9. Sprava Sorіnga[The Soring case]: Praktika
Єvropeys’kogo sudu z prav lyudini. Rіshennya. Komentarі. Vidannya Ukraїns’koї Pravnichoї Fundatsії.
No. 3. 2001 r. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=407. 10. Krimіnal’niy Kodeks Ukraїni
[Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukraїni vіd 28.12.1960 r. v redaktsії vіd 07.08.1996 r. (vtrata chinnostі –
vіd 01.09.2001 r). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-05/ed19960807. 11. Pro vnesennya
zmіn do Krimіnal'nogo, Krimіnal’no-protsesual’nogo ta Vipravno-trudovogo kodeksіv Ukraїni [On
Amendments to the Criminal, Criminal Procedure and Correctional Labor Code of Ukraine]: Zakon
Ukraїni vіd 22.02.2000 r. No. 1483-ІІІ (v red. vіd 22.02.2000 r.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1483-14/ed20000329. 12. Rіshennya Konstitutsіynogo Sudu Ukraїni (sprava pro smertnu karu)
[Judgment of the Constitutional Court of Ukraine] vіd 29.12.1999 r. No. 11-rp/99. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99. 13. Rіshennya Konstitutsіynogo Sudu Ukraїni
[Judgment of the Constitutional Court of Ukraine] (sprava pro zamіnu smertnoї kari dovіchnim
pozbavlennyam volі) vіd 26.01.2011 r. No. 1-rp/2011. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v001p710-11. 14. Ob otnoshenii k smertnoy kazni v SShA. Bor’ba s prestupnost’yu za rubezhom.
[Relation to the death penalty in the United States.] 1991. No. 1. P. 54–57. 15. Konventsіya pro prava
ditini: Konventsіya OON vіd 20.11.1989 r. [Convention on the Rights of the Child: UN Convention of
20.11.1989]. Ratifіkovano Ukraїnoyu 27.02.1991 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
16. Dzheral'dіna van B’yuren Mіzhnarodne pravo v galuzі prav ditini [Geraldine van Buren International
law on the rights of the child]. Per. Z angl. G. Є. Krasnokuts’kogo: nauk. red. M. O. Baymuratov. Odesa.
AO BAKhVA, 206. P. 515–517. 17. Tsivіl’niy kodeks Ukraїni [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukraїni vіd
16.01.2003 r. No. 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 18. Osnovi zakonodavstva
Ukraїni pro okhoronu zdorov’ya [Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care]: Zakon
Ukraїni vіd 19.11.1992 r. No. 2801-KhІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 19. Pro
vnesennya zmіn do deyakikh zakonodavchikh aktіv Ukraїni shchodo obmezhen' po provedennyu
operatsіy shtuchnogo pererivannya vagіtnostі (abortіv) [On amendments to some legislative acts of
Ukraine on restrictions on conducting operations of artificial abortion (abortion): Draft Law]: Proekt
Zakonu No. 6239 vіd 27.03.2017 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61424.
20. Vorona V. A. Pravo na evtanazіyu yak skladova prava lyudini na zhittya. Pravo Ukraїni [The right to
euthanasia as a component of the human right to life. Law of Ukraine]. 2010. No. 5. P. 199–202.
21. Pan’kіv O. M. Pravo lyudini na rozporyadzhennya zhittyam: deyakі aspekti [The human right to
dispose of life: some aspects] / O. M. Pan’kіv, Yu. І. Petrovs’kiy. Medichne pravo Ukraїni: problemi
stanovlennya ta rozvitku. Materіali І Vseukraїns’koї naukovo-praktichnoї konferentsії 19–20 kvіtnya 2007
r. L’vіv, 2007. P. 210–215. 22. Sprava “Gongadze proti Ukraїni” [Ukraine Case Statement] Zayava No.
34056/02 vіd 08.11.2005 r.: Rіshennya Єvropeys’kogo Sudu z prav lyudini. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/ show/980_420. 23. Sprava “Finogenov ta іnshі proti Rosії” Skarga No. 18299/03[Case
Finogenov and Others v. Russia, Complaint No. 18299/03] ta No. 27311/03 vіd 22.12.2011 r. URL:
http://www.echr.ru/documents/doc/70089494/70089494.htm. 24. Dopovіd’ shchodo situatsії z pravami
lyudini v Ukraїnі 16 lyutogo – 15 travnya 2018 roku [Report on the Human Rights Situation in Ukraine
16 February – 15 May 2018]. Ob’єdnanі natsії. Prava lyudini. Upravlіnnya Verkhovnogo komіsara. 35 p.
URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countrie /UA/ReportUkraineFev-May2018_UKRAINIAN.pdf.
25. Nasil’nits'kі zlochini, skoєnі v khodі zbroynogo konflіktu na skhodі Ukraїni u 2014–2018 rr.
[Violent crimes committed during the armed conflict in eastern Ukraine in 2014–2018] uporyad.
Є. Yu. Zakharov; GO “Kharkіvs’ka pravozakhisna grupa”, GO “Mirniy bereg”. Kharkіv: TOV
“Vidavnitstvo “Prava lyudini”, 2018. 104 p.

Kovalchuk O. B., Redko A. V. "The protection of the right to life: certain aspects in the context of contemporary risks" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/protection-right-life-certain-aspects-context