Основні напрямки та перспективи розвитку виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Humin O., Koval M.
"Main directions and prospects of development of life imprisonment"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Національний університет «Львівська політехніка», Нaвчaльнo-нaукoвий iнститут права, психології та інноваційної освіти
2
Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

Чинне кримінальне законодавство значною мірою удосконалило основні положення інституту призначення покарання. Зокрема, вперше закріплена норма, згідно з якою суду пропонується обирати більш суворий вид покарання з числа передбачених санкцією відповідної статті Особливої частини КК України тільки в тому випадку, якщо менш суворе покарання не здатне забезпечити досягнення встановлених законом цілей покарання. Вказаному припису необхідно слідувати і при призначенні такого виду кримінального покарання, як довічне позбавлення волі. Це положення закону є принципово важливим у зв’язку з тим, що в чинному Кримінальному кодексі в санкціях статей, що передбачають цей вид покарання, альтернативно передбачається і позбавлення волі на певний строк. Крім того, залишається також актуальною проблема призначення довічного позбавлення волі і при призначенні покарання в умовах множинності злочинів. Наведено теоретико-правову характеристику терміна “довічне позбавлення волі” та розглянуто особливі ознаки цього виду покарання. А також проаналізовано міжнародне законодавство щодо застосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

1. Barash Ye. Yu. Udoskonalennia orhanizatsiino-pravovykh zasad vidbuvannia pokarannia u vyhliadi dovichnoho pozbavlennia voli v Ukraini [Improvement of the organizational and legal foundations of life imprisonment in Ukraine]/ Pravo i Bezpeka. 2008. T. 7, № 2. S. 48-52. 2. Burda S. Ia. Pokarannia u vydi dovichnoho pozbavlennia voli za KK Ukrainy yak alternatyva smertnoi kary [Punishment in the form of life imprisonment under the Criminal Code of Ukraine as an alternative to the death penalty]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 4. 2013. 207-215 S. 3. Deineha M. Problemni aspekty pravovoho rehuliuvannia vidbuvannia pokarannia u vydi dovichnoho pozbavlennia svobody [Problematic aspects of legal regulation of life imprisonment in the form of life imprisonment]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv. Seriia : Pravo. 2016. Vyp. 243. S. 213-221. 4. Kyrys B. O. Pokarannia, shcho poliahaie u dovichnomu pozbavlenni zasudzhenoho svobody, u kryminalnomu zakonodavstvi zarubizhnykh derzhav [Penalty of life imprisonment in criminal law of foreign countries]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Zbirnyk naukovykh prats. Lviv: LvDUVS, 2010. Vyp. 1. S. 266-286. 5. Kryminalnyi kodeks [The Criminal Code] [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2001. № 25- 26. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 6. Malchevska A. O. Aktualni pytannia pomyluvannia zasudzhenykh do dovichnoho pozbavlennia voli [Topical issues of pardon of prisoners for life imprisonment]. Porivnialno-analitychne pravo. 2015. № 6. S. 267-269. 7. Mostepaniuk L. O. Dovichne pozbavlennia voli yak vyd kryminalnoho pokarannia [Life imprisonment as a type of criminal punishment]: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk. K., 2005. 16 s.