Вимушена міграція як наслідок порушених прав

Pavliv-Samoyil N. P.Forced migration as te result of violated rights

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття  присвячена  розкриттю  питання  порушених  прав,  що  змушує  до  міграції,  – 
порушення  права  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  навколишнє  природне  середовище, 
належні,  безпечні  і  здорові  умови  праці,  проживання,  навчання,  свободи  політичних
переконань,  рівності  за  національною  ознакою,  розмежування  понять  вимушено
переселені  особи  та  вимушені  мігранти.  Обґрунтовано  визнання  першоосновою  для
причини вимушеної міграції, порушення прав людини та громадянина. 

1. Kapinus O. Ya. Osobly`vosti derzhavnogo regulyuvannya migracijny`x procesiv v umovax zbrojnogo konfliktu na sxodi Ukrayiny`. Teoriya ta prakty`ka derzhavnogo upravlinnya: zb. nauk. pr. X.: Vy`d-vo XarRI NADU «Magistr». 2016. Vy`p. 2 (53). pp. 119–124. 2. Nadraga V. I. Problemy` vy`mushenoyi vnutrishn`oyi migraciyi naselennya v konteksti koncepciyi «suspil`stva ry`zy`ku». Ukrayins`ky`j socium. 2015. No. 1 (52). pp.134–14. 3. Bortny`k N., Zharovs`ka I., Cz`vok M. Sponukal`ni pry`chy`ny` migraciyi v suchasny`x umovax. Visny`k NU «L`vivs`ka politexnika» Seriya «Yury`dy`chni nauky`». 2017. No. 884. pp. 80–88. 4. Shy`mans`ka K.V. Migraciya lyuds`ky`x resursiv v umovax geoekonomichny`x transformacij: regional`ny`j vy`mir: monografiya. Zhy`tomy`r: ZhDTU. 2017. 588 p. 5. Libanova E. M. Chornoby`l`s`ka katastrofa: 25 rokiv potomu. Naukovo-ekonomichny`j ta suspil`no-polity`chny`j zhurnal «Demografiya ta social`na ekonomika». K. No. 2(16)2011. p. 3–18. 6. Gun`ko N. V. Uroky` Chornoby`lyu: ekologichna migraciya social`no-demografichni naslidky` chornoby`l`s`koyi katastrofy`. Naukovo-ekonomichny`j ta suspil`no-polity`chny`j zhurnal «Demografiya ta social`na ekonomika». K. No. 2(16)2011. pp. 31–41. 7. Shul`ga M. Problemy` migraciyi. Prava lyudy`ny` v Ukrayini. Informacijno-anality`chny`j byuleten` Ukrayins`ko-Amery`kans`kogo Byuro zaxy`stu prav lyudy`ny`. Vy`pusk 17. K. 1996. URL: http://library.khpg.org/files/docs/Prava_Lud17.pdf. 8. Py`ly`ns`ky`j Ya. Μ. Migraciya u suchasnomu sviti: doz’yasuvannya pry`chy`n ta naslidkiv. Naukovi zapy`sky`. Tom 69, Polity`chni nauky`. Nacional`ny`j universy`tet «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya». K. 2007. pp. 17–21. 9. Fitisova A., Solod`ko A. Migracijna kry`za v YeS: staty`sty`ka ta analiz polity`ky`. URL:https://cedos.org.ua/uk/articles/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-a....