порушення прав

Правова природа самозахисту в цивільному праві

У статті досліджуються актуальні питання правової природи самозахисту цивільних прав: наукові пiдходи до визначення поняття самозахисту, способи як елементи самозахисту, а також його форми. Розглядаються наукові дискусії з цього приводу, за результатами досліджень яких робляться висновки.

Вимушена міграція як наслідок порушених прав

Стаття  присвячена  розкриттю  питання  порушених  прав,  що  змушує  до  міграції,  – 
порушення  права  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я  навколишнє  природне  середовище, 
належні,  безпечні  і  здорові  умови  праці,  проживання,  навчання,  свободи  політичних
переконань,  рівності  за  національною  ознакою,  розмежування  понять  вимушено
переселені  особи  та  вимушені  мігранти.  Обґрунтовано  визнання  першоосновою  для
причини вимушеної міграції, порушення прав людини та громадянина. 

Відповідальність, що випливає зі шлюбу

Досліджено питання видів, підстав та заходів взаємної відповідальності дружини та чоловіка. Визначено, що відповідальність, яка випливає зі шлюбу – це взаємна відповідальність дружини та чоловіка за поведінку під час укладення шлюбу, у шлюбних відносинах та за порушення прав один одного як батьків після розірвання шлюбу.