Oksana Liuta

Lviv Polytechnic National University
12, S. Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine