Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії

Досліджено процес дегідратації вищих спиртів з метою утворення складних ефірів шляхом утилізації відходу спиртового виробництва. Вивчено вплив умов проведення процесу дегідратації на його технологічні параметри. Проведено процес внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів з подальшим алкілуванням етилового спирту. Вивчення впливу синтезованого ефіру на густину, фракцiйний склад бензину, а також на його детонаційні властивості. Визначено, що утворені етери  суттєво підвищують октанове число бензину та покращують його  експлуатаційні властивості.

The process of dehydration of higher alcohols to form esters by the utilization of waste alcohol production is investigated. The influence of the conditions of the dehydration process on its technological parameters is researched. An intramolecular alcohol dehydration process followed by alkylation ethanol was conducted. Study of the synthesized ether on the density, of composition of frctioned gasoline, as well as its detonation properties was made. It was determined that the esters formed substantially increase gasoline octane and improve some of its performance characteristics.

1. Белянин Б. В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа.- Изд.»Химия». Ленинград 1975.- С.66-169. 2. 2. Григорє’в А.О., Кисельов В.П., Кисельов Ю.В.  Альтернативний метод визначення детонаційної стійкості моторних палив // Вісті академії інженерних наук України - 2002 - №3(16) – С.79-82. 3. Кожушко М.І.,Лудин А.М.,. Вплив спиртових відходів на якість моторних палив//Вiсник  НУ “ЛП”. Хiмiя, технологiя речовин i їх застосування-2007.-№590.-С.195-199...4. Кожушко М.І.,Лудин А.М.,. Вплив спиртових відходів на якість дизельних палив //Вiсник  НУ “ЛП”. Хiмiя, технологiя речовин i їх застосування-2013.-№761.-С.189-194. 5. Кожушко М.І.,Лудин А.М.,. Реутський В.В. Використання спиртових відходів // Наук-виробничий журнал «Хімічна промисловість України» -Київ-2014, №1 (120).-С.22-25.