Електронні докази - дієві інструменти доказування у кримінальному провадженні

Iryna Shulhan “ELECTRONIC EVIDENCE AS EFFECTIVE TOOLS OF PROVING IN CRIMINAL PROCEEDINGS”
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Процес доказування здійснюється компетентними учасниками кримінального процесу з метою встановлення істини у кримінальному провадженні і є його вагомим складовим елементом. Доказування відбувається з дотриманням визначених законом порядку кримінального провадження загалом, виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, тобто у межах кримінальної процесуальної форми. Сучасна концепція кримінального процесу спрямована на встановлення додаткових гарантій дотримання прав його учасників на кожному етапі. Процес доказування повинен бути чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством задля забезпечення прав особи у кримінальному провадженні.

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій та збільшення кількості правовідносин у площині інформаційного простору об’єктивно позначилися на особливостях кримінального процесу. Зокрема, це стосується такої важливої категорії, як джерела доказів. У сучасних умовах широкого застосування інформаційних технологій електронні носії інформації є важливим та інформативним джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Важливим завданням науковців з теоретичного та практичного погляду є врегулювання на законодавчому рівні способів та процесуальних процедур законного збирання цифрової інформації, що має значення для кримінального провадження, та подальшого її використання, з дотриманням принципів належності, допустимості, достовірності та достатності.

У статті проаналізовано особливості збирання, опрацювання та фіксації цифрових доказів. Наголошено, що збирання доказів, які міститься на електронних носіях, може відбуватися шляхом вилученням носія або інформаційної системи та шляхом копіювання інформації, що зберігається на відповідному електронному носії. Проаналізовано переваги та недоліки застосування способів збирання цифрових доказів. Акцентовано на важливості дотримання процесуального та технічного аспектів отримання інформації, що зберігається на електронних носіях, для забезпечення можливості використання такої інформації як доказу під час кримінального провадження.

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia 07.02.2023);

2. Shylo O. (2016). Problemni pytannia dosudovoho rozsliduvannia zlochyniv, uchynenykh iz zastosuvanniam kompiuternykh tekhnolohii ta/abo vykorystanniam merezhi internet [Problematic issues of pre-trial investigation of crimes committed with the use of computer technologies and/or the use of the Internet]. Mizhnarodni standarty z kiberbezpeky ta yikh zastosuvannia v Ukraini (materialy «kruhloho stolu» m. Kharkiv, 19 kvit. 2016 roku). Kh.: Pravo, Р. 10–13;

3. Cherniavskyi S., Orlov Yu. (2017). Elektronne vidobrazhennia yak dzherelo dokaziv u kryminalnomu provadzhenni [Electronic display as a source of evidence in criminal proceedings]. Visnyk kryminalnoho sudochynstva. № 2., Р. 112–124;

4. Pavlova Yu. (2017). Osoblyvosti zbyrannia ta protsesualnoho zakriplennia elektronnykh dokaziv u tsyvilnomu sudochynstvi [Peculiarities of collecting and procedurally securing of electronic evidence in civil proceedings]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Vypusk 4. Tom 1., Р. 76–80;

5. Avdieieva H., Storozhenko S. (2017). Elektronni slidy: poniattia ta vydy [Electronic traces: concepts and types]. Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka. № 1 (77).,Р. 168–175;

6. Hutsaliuk M., Havlovskyi V., Khakhanovskyi V. (2020). Vykorystannia elektronnykh (tsyfrovykh) dokaziv u kryminalnykh provadzhenniakh [The use of electronic (digital) evidence in criminal proceedings]. Metod. rekom. za zah. red. Korneika V. Vyd. 2-he, dop. Kyiv.: Vyd-vo Nats. akad. vnutr. sprav, 104 р.;

7. Metody zakhystu. Nastanovy dlia identyfikatsii, zbyrannia, zdobuttia ta zberezhennia tsyfrovykh dokaziv[Methods of protection. Guidelines for the identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence]. K.: DP «UkrNDNTs». 37 р.;

8. Harkusha A. (2021). Kopiia elektronnoi informatsii yak dokaz u kryminalnomu provadzhenni: protsesualnyi ta tekhnichnyi aspekty [Copy of electronic information as evidence in criminal proceedings: procedural and technical aspects]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. № 8., Р. 336–339.