Hermeneutic and communication concepts of interpretation of legal texts in mass media and means of mass communication

Authors: 

Antonina Tokarska, Svitlana Kost’

The article regards the problem of interpretation of legal discourse of mass-media and text with the help of hermeneutic-communicative and legal-linguistic methods. It analyzes the stages of research of legal text in order to avoid diverse interpretations and hermeneutic “mistakes” in legal discourse of mass-media perception.

  1. Владимиров В. Особливості розуміння журналістського твору, або Апперцепція у сфері масового спілкування / В. Владимиров. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.Kiev.ua.
  2. Зархіна С. Сучасні підходи до взаємодії філософії мови і філософії права / С. Зархіна // Вісник Академії прав. наук України. – 2003. – №4 (35). – С. 284–290.
  3. Зархіна С. Е. Мова права як предмет філософсько-логічного аналізу (історичний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. / С. Е. Зархіна. – Харків, 2005. – 20 с.
  4. Коржанський М. Й. Мова закону / М. Й. Коржанський // Право і лінгвістика: мат. Міжнар. наук.-практ. конф: у 2-х ч., 18–21 вересня 2003 р. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2003. – Ч. 1. – С. 91–95.
  5. Олійник О. Мова законодавства / О. Олійник // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 1. – С. 69–71.
  6. Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів; словосполучень / уклад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с.
  7. Филиппс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Л. Дж. Филиппс, М. В. Йоргенсен. – Х.: Издательство Гуманитарный центр, 2004. – 336 с.
  8. Філософія права: проблеми і підходи: навч. посіб. / за заг. ред. П. М. Рабіновича. – Львів: юрид. ф-т ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 332 с.
  9. Чулінда Л.І. Загальна характеристика юридико-лінгвістичного тлумачення / Л. І. Чулінда // Право і лінгвістика: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч., 23–26 вересня 2004 р. – Сімферополь: Ельіньо, 2004. – Ч. 2. – С. 14–20.