legal regulation of information activities of the fiscal service in the context of european integration

Authors: 

Serhiy Yesimov

The article raises questions of legal regulation of information support of tax administration in the context of European integration. Analyzes the provisions of the Tax Code of Ukraine and other normative legal acts on information support of fiscal and administrative services position information law, and legislation of member countries of the European Union on this matter.

  1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.
  2. Коваль В. Ф. Основні напрями модернізації взаємодії структурних підрозділів ДПС в інформаційній сфері / В. Ф. Коваль, В. І. Теремецький // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). – С. 142–157.
  3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України (щодо перехідного періоду системи електронного адміністрування): Проект Закону від 26.05.2015 р. № 2960. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55363].
  4. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
  5. Лазур С. П. Основні засади інформатизації процесу податкового адміністрування / С. П. Лазур. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/3_123494.doc.htm].
  6. Макарчук Р. Проблеми впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість / Р. Макарчук // Сентябрь 30, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://jurblog.com.ua/2014/09/ problemi-vprovadzhennya-sistemi-elektronnogo-administruvannya-podatku-na-dodanu-vartist/].
  7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 p. № 71-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 7–8, № 9. – Ст. 55.
  8. Маслов К. В. Правовое регулирование информационного обеспечения налогового администрирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.14 “Административное право, финансовое право, информационное право” / К. В. Маслов. – Тюмень, 2011. – 20 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://mydisser.com/ua/catalog/view/ 6/352/21682.html].
  9. Безрученко В. С. Напрями реформування інформаційно-аналітичного забезпечення ДПС у контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні / Б. С. Безрученко // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням між-народ. досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, (Київ, 5 жовтня 2012 р.). – К.: Алерта, 2012. – С. 11–12.