євроінтеграція

Утвердження концепту публічного як вимога післявоєнного суспільного устрою України

Термін публічне є усталеним терміном, який використовують у науковій та політико-адміністративній термінології західних суспільств. Він позначає певний базовий концепт суспільних відносин, на якому ці суспільства будуються. Широкого вжитку набули такі терміни, як публічна сфера, публічна служба, публічні підприємства, публічне управління, публічна політика. Водночас в Україні, попри певні зміни, що відбулися після 2014 року, до цього часу домінуючим концептом політико-управлінської сфери залишається держава.

Циркулярна економіка: особливості та перспективи впровадження в Україні в умовах війни

Циркулярна економіка є передумовою нової промислової революції, адже сприяє досягненню максимальної економічної ефективності в промисловості та зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Її впровадження передбачає комплекс заходів, спрямованих на сталий розвиток підприємств, країни і суспільства. Введення концепції циркулярної економіки є важливим і необхідним кроком для розвитку нашої держави, її інтеграції в  Європейський  Союз та післявоєнного відновлення.

Роль вищих органів державної влади в євроінтеграційних процесах України

Дана стаття розглядає процес підготовки та вступу держави до Європейського Союзу (ЄС) з акцентом на роботу вищих органів влади. Автори аналізують ключові аспекти та етапи, які включають в себе перехід до європейських норм і стандартів, а також реформи, необхідні для відповідності стандартам ЄС. Стаття досліджує роль парламенту, уряду, та інших органів влади у впровадженні європейських політик та законодавства, а також оцінює їхню ефективність у цьому процесі.

Стан та перспективи розвитку авіатранспортної галузі України в умовах євроінтеграції, пост пандемії та війни

Проаналізовано особливості розвитку, сучасний стан і специфіку конкуренції, а також перспективи розвитку авіатранспортної галузі в Україні, зокрема в умовах євроінтеграції, постпандемії та війни. Показано, що до початку війни Україна мала значний потенціал для розвитку авіагалузі завдяки географічному положенню, наявності кількох міжнародних аеропортів та активній євроінтеграції. Однак умови постпандемії COVID-19 та війни створили певні виклики та обмеження для розвитку авіатранспорту в країні.

Інституційне забезпечення процесів міжкультурної комунікації України в контексті реалізації її євроінтеграційного вектора

Розглянуто особливості інституційного забезпечення процесів міжкультурної комунікації України в контексті реалізації її євроінтеграційного вектора. Виокремлено позитивні та негативні наслідки міжкультурної комунікації в контексті налагодження взаємовигідних відносин між державами. Акцентовано на тому, що культура окремої країни може значним чином вплинути на учасників міжкультурної комунікації. Обґрунтовано основні позиції щодо інституційного забезпечення інтеграційних процесів в Україні та його значення, виходячи із об’єктивності міжкультурної комунікації в євроінтеграційних процесах.

Реалізація митної політики України в контексті удосконалення її нормативно-правового забезпечення

Розглянуто особливості митної політики України в системі публічного управління зовнішньоекономічною діяльністю держави. Акцентовано на нормативно-правовому забезпеченні митної політики в Україні, яке регулює взаємовідносини в митній сфері. Обґрунтовано основні напрями покращення нормативно-правової бази у сфері митної політики України.  Аргументовано необхідність вдосконалення митного контролю шляхом прийняття Закону України «Про митний контроль в Україні».

Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування

Розглянуто поняття сутності «Індустрія 4.0» за умов євроінтегрування фахівцями. Досліджено проблеми, перспективи, загрози, можливості процесів формування, подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Наведено структуру підходів щодо світового трактування поняття «Індустрія 4.0». Проаналізовано ключові індикатори запровадження, розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Досліджено потенційні можливості України до набуття статусу регіонального (східноєвропейського) лідера у сферах складних, наукоємних інженерних послуг за умов євроінтегрування.

Оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах європейської інтеграції

Обґрунтовано актуальність оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах європейської інтеграції. Критично проаналізовано існуючі підходи до діагностики митних інструментів на різних рівнях. Уточнено сутність показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Розвинуто перелік принципів добору показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами.

Переваги та недоліки коучингу в Україні за умов євроінтеграції

Дослідження націлене на вивчення особливостей, переваг та недоліків коучингу в Україні за умов євроінтеграції. Автори розглянули визначення сутності терміна «коучинг»; встановлено основні принципи коучингу та учасників коучингового процесу; досліджено вплив застосування коучингу на працівника підприємства; запропоновано модель ефективності коучингу, яка охоплює критичні компоненти, що забезпечують успішні результати; розглянуто популярні моделі коучингу, серед яких: модель GROW, AOR та WOOP; наведено рекомендації стосовно застосування моделей коучингу в Україні за умов євроінтеграції.

Особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції

Досліджено особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Проаналізовано складові елементів бренд-менеджменту та визначено місце і роль стратегії розвитку бренду. Встановлено ключові чинники, що впливають на розроблення та реалізацію стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Узагальнено проблеми, пов’язані із реалізацією бренд-менеджменту в умовах євроітеграції, спричинені неефективністю розробленої стратегії розвитку бренду та її невідповідністю викликам зовнішнього ринку.