Technological ensure the accuracy and reliability of the process of cutting gear wheels radial-circular way in view of the dynamic factors

Автори: 
Gritsay I. Ye., Gromnyuk S. I.

[1]. Грицай І. Є. Підвищення ефективності процесу нарізання зубчастих коліс на основі
радіально-обертового методу в умовах обкочування / І. Є. Грицай, С. І. Громнюк // Надійність
інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. пр. Донбаської державної
машинобудівної академії. – 2013. – Вип. 32. – Краматорськ, 2013. – С. 226–229.
[2]. Громнюк С. І. Концепція зубофрезерного верстата на основі радіально-колового способу зубонарізання / І. Є. Грицай, С. І. Громнюк // Сучасні технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 142–152.
[3]. Громнюк С. І. Розширення технологічних можливостей універсальних зубофрезерних
універсальних верстатів введенням керованого приводу головного руху // Технологічний аудит та
резерви виробництва. – Харків, 2014. – № 5/3(19)2014. – С. 23–27.
[4]. Кудинов В. А. Динамика станков. – М.: Машиностроение, 1967. – 359 с.
[5]. Ступницький В. В. Використання автоматизованого програмного комплексу DEFORM для дослідження температурних та деформаційних параметрів під час різання металів / В. В. Ступницький, Б. Р. Магерус // Український міжвідом. наук.-техн. зб. “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні”. – Львів, 2012. – № 46. – С. 145–152.
[6]. Грицай І. Є. Підвищення ефективності процесу нарізання зубчастих коліс на основі радіально-обертового методу в умовах обкочування / І. Є. Грицай, С. І. Громнюк // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матер. Х1 Міжнар. наук.-техн. конф. – Краматорськ, 2013. – С. 44.
[7]. Громнюк С. І. Пружні деформації в радіально-коловому способі зубонарізання та їх вплив на точність зубчастих коліс / І. Є. Грицай, С. І. Громнюк // Прогресивні технології в машинобудуванні: зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. – Львів-Карпати, 2015. – С. 38.
[8]. Грицай І. Є. Метод оцінки динамічної характеристики металорізального верстата //
Вісник НУ “Львівська політехніка” “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у
машинобудуванні й приладобудуванні”. – 2002. – № 467. – С. 114–118.
[9]. Грицай І. Є. Параметри поперечного перерізу зрізів в радіально-обкочувальному способі нарізання зубчастих коліс з осьовою подачею / І. Є. Грицай, С. І. Громнюк, А. М. Кук // Вісник НУ “Львів. політехніка” “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні”. – Львів: Вид-во НУ “Львів. політехніка”, 2014. – № 772. – С. 8–14.
[10]. Громнюк С. І. Вплив динамічних чинників на якість зубчастих коліс в радіально-коловому способі зубонарізання / І. Є. Грицай, С. І. Громнюк // 12-й Міжнар. симпозіум інженерів-механіків у Львові: тези доп. – Львів, 28–29 травня 2015 р. – С. 82–83.