Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації

Автори: 
Васьків О.М.

інформаційні технології використання математичних методів і моделей підвищують якість обробки інформації, професійні якості менеджменту, що є одним із важливих факторів при прийнятті оптимальних управлінських рішень. Застосування інформаційних технологій при аналізі виробничої діяльності суб’єкта господарювання вимагає розробки стратегії за якої суб’єкт господарювання відчуває себе конкурентноздатним.

1.    Дюбин Г. Н. Введение в прикладную теорию игр / Г. Н. Дюбин, В. Г.  Суздаль. – М., Наука, 1981. – 336 с.
2.    Юринець В.Є. Вибір стратегії випуску готової продукції підприємствами в умовах невизначеного ринку / В.Є. Юринець, А.Є. Жмуркевич // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. Збірник наукових праць за матеріалами доповідей до міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України. 1998. – Частина II. – С. 20-26.
3.    Васьків О. М. Модель визначення стратегії діяльності підприємств легкої промисловості в ринкових умовах / О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2008. – №14. – С. 196-202.
4.    Васьків О.М. Економіко-математична модель визначення стратегії господарської діяльності підприємств легкої промисловості в умовах невизначеного ринку / О. М. Васьків // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2010. – С.421-428.
5.    Васьків О. М. Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі / О. М. Васьків // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Зб. наук. праць. – 2010. – С. 205-207.
6.    Заяць В. М. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера / В. М. Заяць // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6 (96). – С. 280-288.
7.    Гарнаев А. Ю. Самоучитель VBA / А. Ю. Гарнаев: 2-е изд., перераб и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 560 с.
8.    Сороківська О. А., Гевко В. Л. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи / О. А. Сороківська, В. Л. Гевко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. –  № 2. – T. 2. – С . 32-35.
9.    Галатенко В. А. Основы информационной безопасности / В. А. Галатенко – М.: Изд-во «Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру», 2003. – 280