моделювання

Симуляція процесу power skiving для нарізання внутрішнього зубчастого колеса з моделюванням недеформованої стружки

Мета. Метою статті є створення 3D моделі недеформованої стружки, яка утворюється під час нарізання внутрішнього зубчастого вінця. Шляхом моделювання процесу Power Skiving необхідно дослідити вплив різних геометричних та технологічних параметрів на товщину та площу зрізу утвореної стружки. Методика. Застосовуючи симуляцію процесу зуботочіння, можна відтворити нарізання зубців колеса і точно визначити геометричні параметри, форму недеформованої стружки у кожен момент часу.

Застосування теорії розмірностей в дослідженнях дозаторів сипких матеріалів за багатофакторного експерименту

Мета. Розроблення методів теорії подібності й розмірності, критеріальних величин, як проміжної складової між теорією і експериментом, що забезпечує функціональний зв'язок між цілими комплексами величин, які характеризують процес на рівні фізичної моделі і спрощують проведення планованого експерименту. Методика. Для побудови математичних моделей у процесі дослідження безперервного дискового дозатора можуть бути використані процеси, що мають єдину природу взаємодії фізичних явищ.

CALIBRATION METHODS OF INDUSTRIAL ROBOTS

Robotization is one of the crucial directions of modernizing today's industrial production. Robotic systems offer solutions to many different challenges. However, their implementation is constrained by limited accuracy, which is inferior to conventional machine tools. A way to improve industrial robots' accuracy is to calibrate them, i.e., eliminate factors that affect accuracy by refining the mathematical models for software correction of manufacturing and assembly errors, as well as elastic and thermal deformations.

Дослідження інтегральної нелінійності однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку

Розроблено імітаційну модель однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку, що дає змогу дослідити вплив параметрів компонентів модулятора на функцію перетворення модулятора загалом. За допомогою розробленої моделі досліджено вплив нелінійності інтеграторів на нелінійність модуляторів третього порядку з різними параметрами.

Визначення парамерів подвійного електричного шару для моделювання корозії на межі метал–електроліт

Запропоновано структуру математичного моделювання корозії на межі «метал- електроліт». Визначено ємність і ефективну товщину подвійного електричного шару без урахування розподілу зарядів у електроліті.

The structure of mathematical modelling of corrosive processes on a interface ‘metal- electrolyte’ is offered. Capacity and effective thickness of double electric layer without the account of distributing of charges in an electrolyte is determine.

Моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням метрологічних чисел.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of metrology numbers are offered.

Моделювання збурених коливних систем засобами Ateb-функцій

Здійснено моделювання періодичних процесів у коливних системах на основі Ateb- функцій без збурень. Розглянуто типи малих збурень, які діють на коливну систему. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке подає результати у графічному і табличному вигляді.

A simulation of periodic processes in vibration systems based on Ateb-functions without perturbation was done. The types of small perturbations that act on the vibration system are considered. Appropriate software that provides results in graphical and tabular form is developed.

Моделювання адгезійного шару на межі «метал–діелектрик»

Описано методологію математичного моделювання адгезійного шару на межі «метал–діелектрик». Для перехідної області визначено ємність, ефективну товщину подвійного електричного шару, роботу адгезії, енергію адгезійних зв’язків.

Methodology of mathematical modelling of adhesion layer on a interface  "metal– dielectric" is described. For a transitional area a capacity, effective thickness of double electric layer, work of adhesion and energy of adhesive bonds is determine.

Моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів

Запропоновано рекомендації щодо моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів.

The recommendation for the modelling of tourist streams with the use of ant algorithms is presented.

Побудова моделі оцінювання параметрів теплового комфорту на основі нечіткої логіки

Розглянуто основи побудови продукційної моделі нечіткої логіки для оцінювання температури внутрішньої поверхні зовнішньої огороджувальної конструкції. Обґрунтовано вибір вхідних параметрів моделі. Описано процедуру фазифікації входів і виходів та побудову правил логічних висновків.

The stages of creation production model of fuzzy logic for estimation temperature of the internal surface of external construction are considered. Choice of entrance parameters of model is shown. The procedure of fuzzification inputs and outputs and construction of rules is described.