Визначення структури проміжних каталітичних комплексів у процесі окиснення циклогексану

Authors: 

О. С. Іващук, В. В. Реутський, О. О. Супрун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії,
кафедра технології органічних продуктів,
ВП “Рівненська АЕС”

Проведено спектрографічні дослідження бінарних каталітичних систем для
процесу окиснення циклогексану на основі нафтенату кобальту з використанням
органічних модифікаторів різної природи – етанолу та гліцину у циклогексаноні.
Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю
всіх компонентів каталітичних розчинів. Побудовано структурні формули ймовірних
комплексів каталітичних систем. The spectral analysis of binary catalytic solutions based on cobalt naphthenate for the
cyclohexane oxidation process with the using of the different organic nature additives –
ethanol and glycine in cyclohexanone was conducted. The spektra research indicates the
creation and quantitative changes in the solutions that confirms the assumption complexation
involving all components of catalytic solutions. The probable structural formulas of the
catalytic system complexes were drawed.

1. Іващук О. С. Інтенсифікація каталітичного окиснення циклогексану // Вісник Нац.ун-ту
“Львівська політехніка”. “Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726. –
С. 172–176. 2. Ivashchuk O., Reutskyy V., Mudryy S., Zaichenko O., Mitina N. Cyclohexane oxidation in
the presence of variable valency metals chelates // Chemistry & Chemical Technology. – Vol. 6. – Nо 3. –
Lviv. – 2012. – P. 339–343. 3. Супрун О. О., Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. Вико-
ристання амінокислот в процесі окиснення циклогексану // Вісник Нац. ун-ту “Львівська
політехніка”. “Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – № 787. – С. 188–191.
4. Казицына Л. А., Куплетская Н. Б. Применение УФ-, ИК, ЯМР-спектроскопии в органической
химии // М.: Высшая школа, 1971. – 264 с. 5. Миронов В. А., Янковский С. А. Спектрография в
органической химии: Сборник задач: учебн. пособие для вузов. – М.: Химия, 1985. – 232 с.