Дисперсійна олігомеризація суміші мономерів, що моделює склад вуглеводневої фракції C9

Автори: 
О. М. Оробчук, У. В. Фуч, І. Є. Никулишин, Р. О. Субтельний, Ю. А. Курташ

Використовуваний у промисловості процес одержання коолігомерів має низку
недоліків. Усунути їх пропонується коолігомеризацією в дисперсійній системі.
Досліджено основні закономірності емульсійної та суспензійної олігомеризації сумішей,
що моделюють склад фракції С9. Встановлено, що основним реакційноздатним моно-
мером під час емульсійного і суспензійного процесів є стирен. З метою забезпечення
маловідходності процесу одержання олігомерів проведено додаткову стадію олігомери-
зації компонентів, які не вступили в реакцію олігомеризації в дисперсійній системі. Industrial process of cooligomers obtaining is characterized by several disadvantages.
They could be removed through cooligomerization in dispersed systems. The basic laws of
emulsion and suspension oligomerization of mixtures modeling a composition of C9 faction
were studied. It was established that the main reactive monomer under the conditions of
emulsion and dispersion processes is styrene. In order to obtain oligomers process was
conducted with additional stage of oligomerization of components that were not oligomerizade
in dispersion system.

1. Мокрий Є. М. Порiвняльна оцiнка методiв одержання нафтополiмерних смол /
Є. М. Мокрий, Б. О. Дзiняк., I. Є. Никулишин // Доп. Нац. АН України. – 1997. – № 5. – С. 153–156.
2. Дзіняк Б. О. Наукові основи і технологія коолігомерів з побічних продуктів піролізу вуглеводнів:
автореф. дис.… д-ра техн. наук.: спец. 05.17.04 / Б. О. Дзіняк // Нац. ун-т “Львівська політехніка”. –
Львів, 2013. – 40 с. 3. Оробчук О. М. Дисперсійна коолігомеризація суміші ненасичених вуглеводнів
фракції С9: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.17.04 “Технологія продуктів органічного
синтезу” / О. М. Оробчук. – Львів, 2015. – 2015. – 21 с. 4. Фуч У. В. Дослідження емульсійної
коолігомеризації фракції С9 за різних способів стабілізації емульсійної системи / У. В. Фуч,
О. М. Оробчук, Р. О. Субтельний, Б. О. Дзіняк // Науковий вісник НЛТУ України. Технологія та
устаткування лісовиробничого комплексу. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 236–242. 5. Ворончак Т. О.
Дослідження методів отримання коолігомерів із суміші, що моделює склад фракції С9 рідких про-
дуктів піролізу дизельного палива / Т. О. Ворончак, І. Є. Никулишин // Хімія та хімічні технології:
Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ССТ-2011. – Львів, 2011. – С. 14–17.
6. Фуч У. В. Вивчення впливу природи емульгатора на процес коолігомеризації в емульсії
вуглеводневої фракції / У. В. Фуч, Б. О. Дзіняк, Р. О. Субтельний // Восточно-Европейский журнал
передовых технологий. – 2015. – №4/6 (65). – С. 54–57.