монтморилоніт

Перспективи очищення водних середовищ від полютантів активованими ультразвуком бентонітами

У роботі проаналізовані перспективи застосування природних сорбентів у природоохоронних технологіях. Об’єктом дослідження була глиниста порода з лівого берега верхів’я річки Південний Буг (околиці м. Хмельницький). Збагачення породи монтморилонітом проводили центрифугуванням суспензії глини з отриманням фракції ≤ 5 мкм. Мінеральний склад збагаченої глини встановлювали за даними Х-променевого дифрактометричного та комплексного термічного аналізів. Хімічну активацію збагаченої глини проводили 5 % водним розчином NaCl, фізичну активацію – дією ультразвуку.

Зелений синтез функціоналізованого полі(3-гліцидоксипропіл-триметоксисилану) з використанням екокаталізатора (оброблений монтморилоніт)

Катіонною полімеризацією з відкриттям кільця 3-гліцидоксипропілтриметоксисілану і використанням ангідридів (оцтового ангідриду (АА) та метакрилового ангід-риду (МА)), за відсутності розчинників, синтезований телехельний полі(3-гліцидоксипропілтриметоксисилан) з кінцевими ацетатними та метакрилатними групами. Замість електрофільних каталізаторів, таких як кислоти Бронстеда та Льюїса, дуже шкідливих та корозійних, як каталізатор процесу використано екологічний твердий Magnite-H+ (Mag-H+), який є йонообмінною силікатною глиною з монтморилоніту.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ ОДЕРЖАННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ПА6/ММТ НА ЇХ ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

В роботі досліджено вплив додаткового термічного і термомеханічного оброблення нанокомпозитів ПА6/ММТ, одержаних з форміатного розчину, на їх термостійкість та технологічні властивості. Термічним аналізом встановлено, що нагрівання нанокомпозиту до температури 250 °С та оброблення його на капілярному пластометрі ИИРТ за температури 230 °С підвищують ступінь кристалічності та термостійкість зразків.

USE OF CLAY SORPTIVE MATERIALS IN THE SYNTHESIS OF POLYMER MATERIALS

The paper suggests the solution to the urgent problem of increasing the level of environmental safety of industrial wastewater treatment from heavy metal using natural and modified bentonite.The use of spent bentonite in the processes of filling polymers is investigated. The aim of the research was to study the influence of fillers on the crosslinking course and functional properties of vulcanized elastomeric mixtures. Test research compositions included chloroprene rubber and chlorosulfonated polyethylene. Nanofillers were used as a strengthening substance.

ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СКАНУВАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ

У роботі представлено методики одержання структурованих та водорозчинних нанокомпозиційних плівок на основі полівінілового спирту та інтеркальованого монтморилоніту. За допомогою диференційної сканувальної калориметрії досліджено структуру і теплофізичні характеристики одержаних плівок. Встановлено, що модифікування полівінілового спирту інтеркальованим монтморилонітом знижує ступінь кристалічності одержаних нанокомпозитів, але істотно підвищує їх термостійкість. Структуровані плівки на основі полівінілового спирту мають однорідну зшиту структуру.

ОДЕРЖАННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МОНТМОРИЛОНІТУ І ПОЛІАМІДУ В РОЗЧИНІ

Розроблено методику  одержання  нанокомпозитів  на  основі інтеркальованого  полі- вінілпіролідоном  монтморилоніту  та  поліаміду-6  осадженням  із  розчину  в  мурашиній  кис- лоті. Методами рентгенографічного, ІЧ-спектроскопічного і мікроскопічного аналізів досліджено структуру та підтверджено наявність фізичної взаємодії між компонентами нанокомпозитів. Наявність  полівінілпіролідону  у  структурі  одержаних  із  розчину  нанокомпозитів  під- тверджено ІЧ-спектроскопічним аналізом.

Прямий синтез і характеристика фотозшитого біодеградабельного триблок-кополімера pla-peg-pla з метакрилатними функційними групами в присутності каталізатора на основі зеленої монтморилонітової глини

Диметакриловані триблок-кополімери PLA-PEG-PLA полілактиду (PLA) і поліетиленгліколю (PEG) синтезовані внаслідок одностадійної катіонної полімеризації в масі лактиду в присутності PEG з різними молекулярними масами. Мaghnite-H+, кислотна монтмориллонитова глина, використана як твердий нетоксичний каталізатор. За допомогою 1Н ЯМР і ДСК проведено аналіз одержаного диметакрилатного сополімеру.

ОРГАНО-МОНТМОРІЛОНІТ, МОДИФІКОВАНИЙ ПОЛІІОНЕНАМИ, ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Розроблена технологія отримання монтморилоніту, модифікованого поліоніонами. Було показано, що макромолекули полімерної четвертинної амонієвої солі інтеркалюють в міжкристалічний простір монтморилоніту, що супроводжується збільшенням міжшарових відстаней з 1,08 до 1,67 нм. Запропоновано метод синтезу монтморилоніту, модифікованого поліоніонами.

Роль полівінілпіролідону в утворенні нанокомпозиту на основі акомпатибільних полікапроаміду і поліпропілену

Досліджено взаємозв‘язок фізико-механічних та технологічних характеристик новостворених нанокомпозитів на основі суміші ПП/ПА-6 з модифікованим за допомогою ПВП монтморилонітом. Показано суттєвий вплив поліаміду, який модифікований інтеркальованим за допомогою ПВП монтморилонітом, на технологічні, фізико-механічні властивості та теплостійкість поліпропілену. Встановлено, що показник текучості розплаву одержаних композитів збільшується більше, ніж у 2 рази, у порівнянні з чистим ПП.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ТА МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАМІДУ СКАНУВАЛЬНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ МІКРОСКОПІЄЮ

Велику увагу як конструкційні матеріали викликають суміші на основі поліпропілену (ПП) та поліаміду (ПА), змішування яких дозволяє зменшити негативні характеристики вихідних полімерів. Неполярний ПП під час змішування з полярним високогідрофільним ПА суттєво знижує водопоглинання матеріалу. Внаслідок цього зменшується вплив вологи на механічні та термічні властивості композитів. З іншої сторони, змішування ПП з ПА дозволяє розширити температурний інтервал експлуатації матеріалу за від'ємних температур.