Вплив магнію гідросилікату на надмолекулярну структуру поліпропілену

Authors: 

Луцюк І. В., *Левицький В. Є., Вахула Я. І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології силікатів, ∗кафедра хімічної технології переробки пластмас 

The essential effect of the nature and the content of the fine-grained modified polyvinylpyrrolidone magnesium hydrosilicate on the degree of crystallinity and crystallite sizes of polypropylene was established. This effect is caused by the change in the structural formations at the phases interface and by the nature of intermolecular interactions. Fine-grained particles of the modified magnesium hydrosilicate act as the additional centers of crystallization within the polymer composite material. 
Встановлено  істотний  вплив  природи  та  вмісту  високодисперсного модифікованого полівінілпіролідоном магнію гідросилікату на ступінь кристалічності і розміри  кристалітів  поліпропілену.  Цей  вплив  обумовлений  зміною  в  структурних утвореннях  на  межі  поділу  фаз  та  характером  міжмолекулярних  взаємодій. Високодисперсні  частинки  модифікованого  магнію  гідросилікату  виступають додатковими центрами кристалізації в полімеркомпозиційному матеріалі. 

1.Физика  композиционных  материалов:  в 2 т. / [Трофимов  Н. Н.,  Канович М. З., Карташов Э. М. и др.]; под. ред. Н. Н. Трофимова. – М.: Мир, 2005. – Т.1. – 456 с.; Т.1. – 344 с.  2. Кербер М. Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Технологии: учебное пособие / Кербер М., Виноградов В., Головкин Г. – М.: Профессия, 2008. – 560 с. 3. Луцюк І. В. Вплив високодисперсного  порошку  магнію  гідросилікату  на  деформаційні  властивості  поліпропілену / І. В. Луцюк,  В. Є. Левицький // Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка”, «Хімія,  технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С. 322–325. 4. Наполнители для композиционных материалов / [пер.  с  англ.,  под  ред.  Г. С. Каца  и  Д. В. Милевски]. – М.:  Химия, 1981. – 734 с.  5. Луцюк І. В. Аналіз осаджених продуктів, отриманих додаванням до розчину рідкого скла магнію хлориду / І. В. Луцюк // Вопросы  химии  и  химической  технологии. – 2010. – № 6.  –  С. 128–130.  6.  Луцюк  І. В. Технологічні  особливості  одержання  високодисперсних  порошків  магнію гідросилікату / І. В. Луцюк,  Я. І. Вахула // Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка”, «Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2011. – № 700. – С. 318–321. 7. Levytskyj V., Kochubei V., Gancho A. Influence of the Silicate Modifier Nature on the Structure and Properties of Polycaproamide // “Chemistry and Chemical Technology”, 2013.- № 2, v.7, p.169-172. 8. Левицький В. Є.,  Ганчо А. В. Oсобливості  одержання  полівінілпіролідон-силікатного  модифікатора  та  його  вплив  на технологічні  та  експлуатаційні  властивості  поліпропілену // Хімічна  промисловість  України. – 2011. – № 5(106).  –  С. 68–72. 9. Ганчо А. В.,  Левицький В.Є  Закономірності  одержання полівінілпіролідон-силікатних  матеріалів  з  водних  розчинів // Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська політехніка”, «Хімія,  технологія  речовин  та  їх  застосування”. – 2010. – № 667.  –  С. 448–451.  10.  Ганчо А. В.,  Масюк А. С.,  Левицький  В. Є. Вплив  природи  функційноактивних  полімерів  на процес  золь-гель-переходу  водорозчинних  силікатів // Вісник  Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка” «Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2011. – № 700. – С. 418–422. 11. Дж.Л. Уайт, Д. Д. Чой Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины / пер. с англ. яз. под. ред. Е. С. Цобкалло – СПб.:  Профессия, 2006.  12. Rabiej M., Rabiej S. Analiza rentgenowskich krywych dyfrakcyjnych polymerуw za pomoca programu komputerowego WAXSFIT/ M. Rabiej, S. Rabiej; Bielsko-Biała. – Warszawa, 2006. – 133 p.