Evaluating instruments of effectivness, flexibility and adaptation of enterprises quality management

Автори: 
Shular R.

Lviv Polytechnic National University

Еfficiency, flexibility and adaptability estimation of quality management. Contemporary methodological approaches and tools developed with the evaluation of the effectiveness of quality management systems are researched in the article. Proved the importance of correct evaluation of quality management systems to determine certain flexibility of management quality and adaptability of the QMS. On the basis of summarizing current developments assessment of QMS based on the results and evaluation of existing systems of quality management system is proposed three-tiered approach to the evaluation of quality management flexibility and adaptability quality management system.

1. Horbashko E. A. Upravlenye kachestvom. – SPb.: Pyter, 2008. – 384 s.
2. Horbenko N. A.Otsiniuvannia protsesiv system upravlinnia yakistiu pidpryiemstv / N. A. Horbenko // Tekhnolohycheskyi
audyt y rezervы proyzvodstva. – 2013. – – # 5/5(13). – C. 22–24. 3. Levkulych V. V. Osoblyvosti
vprovadzhennia systemy upravlinnia vytratamy na yakist produktsii na pidpryiemstvakh z vyrobnytstva odiahu / V. V. Levkulych // Visnyk Donetskoho Natsionalnoho universytetu, Ser.:Ekonomika i pravo. – 2015. – Vyp. 1. – C. 203–207.
4. Levkulych V. V. Otsiniuvannia rivnia rozvytku
system upravlinnia vytratamy na yakist produktsii pidpryiemstv z vyrobnytstva odiahu zakarpatskoioblasti / V. V. Levkulych // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia "Ekonomika". –
2015. – Vyp. 1 (45). T. 2. – C. 247–251.
5. Pavelko V. Yu. Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia
aeroportovym kompleksom na osnovi kontseptsii yakosti [Tekst] : monohrafiia / V. Yu. Pavelko;
Zaporiz. nats. tekhn. un-t. – Zaporizhzhia: Kruhozir, 2014. – 318 s. 6. Parkhomenko V. M. Ekonomichna sutnist braku u vyrobnytstvi: zmistovne napovnennia ta klasyfikatsiia / V. M. Parkhomenko //
Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. – Vyp. 3(21). – C. 290–300.
7. Pryvarnykova I. Yu., Kuzmenko K. S. Vprovadzhennia standartiv ISO 9000 na pidpryiemstvakh miasopererobnoi haluzi: mozhlyvosti,
nebezpeky, etapy / I. Yu. Pryvarnykova, K. S. Kuzmenko // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho
universytetu. – 2010. – # 4, T. 1. – C. 244–248. 8. Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy.b NASTANOVA shchodo zastosuvannia DSTU ISO 9001 − 2001. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu
do danykh: www.mns.gov.ua/files/2010/11/10/PryyaznAdmNastanovaZYakosti.doc. – S. 2. 9. Stoliarchuk
P., Metody otsiniuvannia system upravlinnia yakistiu / P. Stoliarchuk, R. Baitsar, A. Hunkalo // Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. – 2008. – # 68. – S. 244–247.
10. Trishch H. M. Analiz dynamichnykh kharakterystyk protsesiv system upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvakh / H. M. Trishch //
Эnerhosberezhenye. Enerhetyka. Эnerhoaudyt. – 2014. – # 2 (120). – C. 55–60. 11. Chekmasova I. A.
Upravlinnia yakistiu pidpryiemstva: rozvytok ta problemy vprovadzhennia / I. A. Chekmasova, D. M.
Shatilo // Visnyk NTU «KhPI». – 2013. – # 7 (981). – C. 167–173. 12. Kaplan, Robert S; Norton,
D. P. (1992). "The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance". Harvard Business Review (January–February): 71–79