Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3

2017;
: pp. 93-100
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано трактування терміна “ризик” та суміжних понять у різних нормативних документах, зокрема у галузевому стандарті німецьких автовиробників VDA 6.3 та у міжнародному термінологічному стандарті ISO. Виявлено часткову неузгодженість в їх тлумаченні. Показано, що вдосконалювати чинне нормативне забезпечення щодо аудиту процесів життєвого циклу продукції необхідно, на основі вимог ISO/IEC з врахуванням галузевої виробничої специфіки. Для цього запропоновано розмежовувати поняття “невідповідність вимогам” і “ризики” та визначати ризики під час аудиту процесів як комбінацію небажаних наслідків – втрат, оцінених через “втрату якості” елементами процесів життєвого циклу продукції у постачальника, та ймовірності/правдоподібності виникнення небажаного наслідку для кожного елемента процесу, отриманої у результаті опрацювання статистичної інформації.

1. VDA 6.3:2010 Quality Management in the Automotive Industry. Part 3 – Process Audit. – Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). – 2nd completely revised edition, June 2010.

2. ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems (Настанови щодо здійснення аудитів систем управління).

3. IEC 60812:2006 Analysis techniques for system reliability. – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) (Аналізування надійності систем. Процедури аналізу видів і наслідків відмов (FMEA)).

4. ДСТУ IEC 60812:2015 Методи аналізування надійності систем. Аналіз наслідків видів відмов (FMEA) (ІЕС 60812:2006, ІDT).

5. ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in standards (Управління ризиком. Словник термінів).

6. ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ІSO Guіde 73:2009, ІDT) .

7. ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines (Управління ризиком. Принципи та керівні вказівки). 

8. Бойко Т. Г. Ризики харчового ланцюга біологічно активних добавок (на прикладі вітамінних додатків, що містять аскорбінову кислоту) / Т. Г. Бойко, Х. І. Дух // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвід. наук.- техн. зб. / відп. ред. Б. І. Стадник. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2015. – Вип. 76. – С. 81– 88. – Бібліогр.: 8 назв.

9. Бойко Т. Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.01.02 / Т. Г. Бойко; [Національний університет ”Львівська політехніка”]. – Львів, 2010. – 34 с.

10. Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT): ДСТУ ІSO 22000:2007. – [Чинний від 2007-08-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 39 с. – (Національний стандарт України).