Financial support of autonomous research institutions of Ukraine in the conditions of reforming

Автори: 
Yastrubskyy M.

Lviv Polytechnic National University

The article analyzes the state of funding of higher educational universities of Ukraine, elaborated literary sources and legal acts governing the financing of education and science. The author suggests a new approach to the financial support of the Autonomous research University. The article outlines areas for further development theme

1. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro doslidnytskyi universytet: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.02.2010 #163.
2. Deiaki pytannia nadannia vyshchym navchalnym zakladam
statusu samovriadnoho (avtonomnoho) doslidnytskoho natsionalnoho universytetu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3.02. 2010 #76. 3. Bekker H. S. Эkonymycheskyi vzghliad na zhyzn //
Myrovaia эkonomycheskaia mыsl. Skvoz pryzmu vekov. V 5 t. / Sopred. redkol. H. H. Fetysov,A. H. Khudorkov. – T. V: V 2 kn. Vsemyrnoe pryznanye. Lektsyy nobelevskykh laureatov; otv. red.
H. H. Fetysov / H. S. Bekker. –M.: Mыsl, 2004. – Kn. 1. – S. 688–706.
4. Druker P. O professyonalnom menedzhmente / P. Druker ; per. s anhl. – M.: Vyliams, 2006. – 320 s.
5. Boiko Ye. M.
Vytraty na pidhotovku kadriv v ekonomitsi derzhavy : Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb.
nauk. pr. / Ye. M. Boiko. – K.: Nauk.-doslid. ekon. in.-t Ministerstva ekon. Ukrainy, 2000. – Vyp. 10. –S. 132–134.
6. Zvit uriadu: kudy zrushyla osvita v 2015 rotsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/news/49760/. 7. Hrynevych L. Ya vyrishyla, shcho tsei vyklyk treba pryimaty:
hazeta ZN,UA [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu : http://gazeta.dt.ua/internal/. 8. Naukova ta
naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2014 rotsi: [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu :
http://specnaukproect.com.ua/uk/.
9. Stratehiia rozvytku vysokotekhnolohichnykh haluzei do 2025 roku
[Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2490.html.
10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupu :
http://www.ukrstat.gov.ua/. 11. Sovsun I. R. Nova model finansuvannia vyshchoi osvity povynna buty
prozoroiu y efektyvnoiu u vykorystanni biudzhetnykh koshtiv / Sovsun I. R. //Uriadovyi portal.
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/. 12. Zakon
Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 13. Donskoi M. V. Zhyttievyi tsykl prohramista [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://polit.ru/article/2008/08/20/programmist/. 14. Zhyttievyi tsykl profesii prohramista [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://habrahabr.ru/post/54081/