Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності малого підприємництва

2023;
: cc. 171 - 179
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
2
ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту»

Висвітлено роль малого підприємництва у ринковій економіці на сучасному етапі її розвитку, охарактеризовано його переваги та недоліки. Визначено суть поняття «конкурентоспроможність». Встановлено значення економіко-статистичного аналізу для дослідження конкурентоспроможності малого підприємництва та формування на основі цього ефективної стратегії її підвищення. За допомогою економіко-статистичних методів проаналізовано стан та динаміку становлення, розвитку і місця на ринку малого підприємництва; проаналізовано динаміку кількості малих та мікропідприємств, чисельності зайнятих у них працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) та їх частку на ринку за зазначеними показниками; досліджено зміну структури обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств усіх розмірів за видами економічної діяльності та зміну структури капітальних інвестицій малих та мікропідприємств в Україні. Охарактеризовано основні чинники, що сприяють або гамують розвиток малого підприємництва.

  1. Дуднєва Ю., Коваленко О. Конкурентоспроможність малих підприємств в сучасній економіці. Елек- тронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка». 2019. Т. 7 (14). URL : https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/176/196
  2. Piore, M.J., Sabel, C.F. The second industrial divide. Prospect for prosperity. NY. : Basic Books, 1984. 356p.
  3. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства : планування та діагностика : Монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; за заг. ред.. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. 180 с.
  4. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. Київ : Тов-во «Знання», КОО, 2001. 277 с.
  5. Індекс        настроїв        малого        бізнесу        за       2022       рік:        результати         опитування.          URL       : https://business.diia.gov.ua/cases/novini/indeks-nastroiv-malogo-biznesu-za-2022-rik-rezultati-opituvanna
  6. Попри війну 3 з 4 МСБ планують розширення бізнесу у 2023 році. URL : https://eba.com.ua/popry- vijnu-3-z-4-msb-planuyut-rozshyrennya-biznesu-u-2023-rotsi/
  7. Державна служба статистики України. URL : https://www.ukrstat.gov.ua/
  8. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва, 2021 : Статистичний до- відник. Київ : Державна служба статистики України. 2022. 119 с.
  9. Діяльність суб’єктів господарювання, 2020 : Статистичний довідник. Київ : Державна служба стати- стики України. 2021. 151 с.
  10. Статистичний щорічник України, 2021 : Статистичний довідник. Київ : Державна служба статистики України. 2022. 447 с.