Administrative framework principle of legality in public administration

Authors: 

O. A. Marushiy

The authors elucidate the meaning and essence of governance and ensuring the principle
of legality in its activities. After all, the principle of legality lets you operate the system of
public administration, carry out meaningful impact on social relations, to provide
management services and so on

1. Розова Т. В. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні / Т. В. Розова,
В. Ю. Барков. – Одеса, 2003. – С. 215. 2. Баглай М. В. Малая энциклопедия конституционного права /
М. В. Баглай, В. А. Туманов. – М., 1998. – С. 143. 3. Юридична енциклопедія: в 6 т. / ред. кол.:
Ю. С. Шемчушенко (відп. ред.) та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1999. – Т. 2: Д – Й. – 744 с.
4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред.
Б. В. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с. 5. Адміністративне право України: підруч. /
В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 6. Адамов Б. І. Вплив
державного управління на формування інформаційної відкритості як основи соціального
партнерства в українському суспільсві / Б. І. Адамов, Н. Г. Діденко: зб. наук. пр. ДонДУУ
“Управління діяльністю органів державної влади”: Серія “Державне управління”. – Донецьк:
ДонДУУ, 2006. – Т. VII. – Вип. 71. – С. 94–104. 7. Алехин В. В. Философия управления (социально-
гуманитарные проблемы): моногр. / В. В. Алехин, Л. В. Алехина, В. В. Бурега, С. Ф. Поважный; под
общ. ред. В. В. Алехина. – Донецк: ДонГАУ, 1999. – 294 с. 8. Діденко Н. Г. Державне управління і
соціальне партнерство: актуальні проблеми теорії і практики: моногр. / Н. Г. Діденко. – Донецьк:
Східний видавничий дім, 2007. – 404 с. 9. Авер’янов В. Виконавча влада в Україні та її правове
регулювання // Вісник Академії правових наук України: до 10-річчя Академії правових наук України. –
2003. – № 3. – С. 238–253. 10. Державна виконавча влада в Україні: формування та
функціонування: зб. наук. пр. / кол. авт.; наук. кер. Н. Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 224 с.
11. Административное право России: учеб. / Б. Н. Габричизе, А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, 2008. – 680 с