Корпоративна етика державного управління

https://doi.org/10.23939/shv2016.02.063
Надіслано: Листопад 10, 2016
Прийнято: Грудень 16, 2016
Автори:
1
Kamjanets'-Podil's'kyj National University named after Ivan Ohijenko

Досліджено сутність корпоративної етики як явища й розглянуто її роль в організації процесів державного управління. Корпоративну етику розглянуто як фактор інноваційних суспільно-політичних перетворень. Увагу закцентовано на потребі розроблення і впровадження кодексів корпоративної етики в інституціях публічного управління.

Dauling, G. (2003). Reputatsiya firmy: sozdanie, upravlenie i otsenka effektivnosti. [In Russian].Moskwa: Imidzh-kontakt: infra.

Ivanov, M. (2004). Organizatsiya kak vash instrument: mentalitet i praktika biznesa. [In Russian]. Moskwa: Alpina Biznes Buks.

Khachaturian, Kh. (2009). Pereoriientatsiia derzhavnoho upravlinnia na potreby hromadian: nova yevropeiska model ta Ukrainy. [In Ukrainian]. Visnyk Kyivskoho mizhnarodnoho universytetu, 8, 234-242. Kyiv: KyMU. Retrieved from http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/08/khachaturian.htm.

Korporatyvna kultura: navchalno-metodychnyi posibnyk. (2013). [In Ukrainian]. Kyiv: DP “Ukrtekhinform”

Kroze, M. (1994). Organizatsionnye izmeneniya v sisteme gosudarstvennogo upravlennya. [In Russian]. In  Gosudarstvennaya sluzhba. Obshchie problemi. Zarubezhnyy opyt, 1, 41-57. Moskwa: Luch.

 Petrunin, Yu., Borisov, V. (Eds). (2000). Korporativnaya kultura i  korporativnaya etika. [In Russian]. Moskwa: Bisnes Tsentr.

Rykhlitska. O. (2011). Do pytannia korporatyvnoi etyky  v suchasnii orhanizatsii. [In Ukrainian]. Humanitarnyi chasopys, 1, 89–97. Retreived from  http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2011_1_14

Vasylevska, T. (2015). Etyka derzhavnoho upravlinnia: pidruchnyk. [In Ukrainian]. Kyiv: NADU.